NIEUWSBRIEF PAROCHIE H. ANTONIUS ABT CHAAM

NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF PAROCHIE H. ANTONIUS ABT CHAAM

Parochie H. Antonius Abt

Dorpsstraat 48

4861 AD Chaam

0161-491201

parochie-chaam@hotmail.com

 

Nieuwsbrief  11

‘Samen op weg naar de Advent’

De zomer is bijna voorbij; er wordt geoogst; de herfst nadert! Als de herfst is ingevallen, vieren we Allerheiligen en Allerzielen en sluiten we op zondag 24 november het kerkelijk jaar af met het Hoogfeest van Christus Koning.

Parochie H. Antonius Abt Chaam presenteert de 11e nieuwsbrief voor de periode september – oktober – november 2019.

Vanaf 1 januari 2020 zijn we gefuseerd en onderdeel van de grote regio-parochie Sint Jan de Doper.

 

Vieringen in onze parochie:

- Elke zondagmorgen om 11.00 uur in de parochiekerk

- Elke 2 en 4e vrijdagmorgen van de maand om 10.00 uur in de Geerhof

  

Bijzondere vieringen:

- Zaterdag 7 september: de nieuwe diaken Stefan Lange wordt gepresenteerd tijdens de

eucharistieviering om 19.00 uur in de kerk van de H. Willibrordus in Alphen.

- Zondag 8 september: Ziekenzondag: Eucharistieviering om 11.00 uur. Deze viering wordt verzorgd door de Zonnebloem m.m.v. het Parochieel Zangkoor.

- Zondag 15 september: Kapelaan Federicio Ceriani neemt afscheid van de regio in onze parochie.

U bent na de viering uitgenodigd kapelaan Ceriani de hand te schudden, onder het genot van een kopje koffie/thee.

- Zondag 13 oktober: eucharistieviering om 11.00 uur, mede verzorgd door het parochiekoor uit Alphen. Na de viering is er koffie.

- Zaterdag 26 oktober: presentatieviering van de vormelingen om 19.00 uur in de parochiekerk van Baarle-Nassau

- Zaterdag 26 oktober: Muzikale bijeenkomst ‘Alphen- Chaam 75 jaar bevrijd’ met een concert door harmonie St. Cecilia Chaam en verschillende koren uit Alphen-Chaam om 19.30 uur in onze kerk.

- Zondag 3 november: Viering van Allerzielen om 11.00 uur, mede verzorgd door het Parochieel Zangkoor. Na de dienst worden de graven gezegend en kunnen de uitvaartkruisjes in de kerk worden opgehaald.

- Zondag 10 november: St Maartenviering - gezinsviering om 11.00 uur in de kerk: een

eucharistieviering, mede verzorgd door het Cambokoor. Na de viering is er koffie.

- Zondag 24 november: Hoogfeest van Christus Koning: Afsluiting van het kerkelijk jaar met een plechtige eucharistieviering,

 

Allerzielen

Zondag 3 november wordt om 11.00 uur Allerzielen gevierd met een woord-communieviering.

De familieleden, die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren en voor wie een kerkelijke viering werd verzorgd, worden speciaal uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn.

Allen, die zich betrokken voelen met gestorvenen in het afgelopen jaar en voorgaande jaren zijn van harte welkom. U kunt uw misintenties vanaf nu opgeven. Na de dienst is er een speciaal woord van gebed op ons kerkhof, de laatste rustplaats van velen; de graven en urnengraven worden dan gezegend.

  

Informatie Vormsel – 1e H. Communie

Zaterdagavond 26 oktober is de presentatieviering van de vormelingen van de hele regio om

19.00 uur in de parochiekerk van Baarle-Nassau. Het is belangrijk dat de schoolverlater zich

bewust wordt van het groter worden en de groei naar volwassenheid. Het ‘vormen’ hoort daar zeker bij.

Op maandag 16 september a.s. is er om 19.30 uur een informatieavond over het vormsel in de parochiezaal in Chaam.

De informatieavond voor de 1e H. Communie is op maandag 2 september a.s. om 20.00 uur.

Locatie: basisschool de Driesprong.

 

Wijziging pastoraal team

Op verzoek van bisschop J. Liesen heeft kapelaan Federico Ceriani een functie aanvaard in

Raamsdonkveer. Hij gaat ons verlaten m.i.v. 15 september. Als zijn plaatsvervanger is benoemd diaken Stefan Lange en hij wordt op zaterdag 7 september om 19.00 uur in Alphen als diaken gepresenteerd in onze regio.

 

Nieuws over de komende fusie

Na enkele jaren van samenwerking in het Samenwerkingsverband Alphen-Gilze en na een heel serieuze voorbereiding van veel gesprekken en overleg is het nu zover, dat per 1 januari 2020 officieel de parochie Sint Jan de Doper opgericht wordt.

Volgt u de berichtgeving hierover verder in Ons Weekblad en in de 12e nieuwsbrief van december 2019. U zult er ongetwijfeld nog meer over kunnen lezen.

Er zal voorlopig weinig veranderen en in januari 2020 zal gewoon het feest van onze patroonheilige van onze eigen kerk H. Antonius Abt gevierd gaan worden.

We proberen ons kerkgebouw open te houden door veel te organiseren waarbij we hopen steeds veel bezoekers bij de verschillende vieringen te ontvangen.

 

Terugblik

Kapelaan Jochem van Velthoven heeft heil en zegen uitgesproken over de renners van de 8 van Chaam. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen; het is die dag droog gebleven en alles is goed verlopen!

Vanwege het mindere weer kon de viering van Maria Hemelvaart op locatie bij onze kapel O.L. Vrouw ter Sneeuw niet doorgaan op 10 augustus. Deze viering vond plaats in de kerk. We hopen dit volgend jaar weer te vieren bij de kapel in het Thijskes bos.

 

Rondje Open Kerk

Voor de twaalfde maal heeft de oecumenische werkgroep Kerk & Toerisme het ‘Rondje Open Kerk’ georganiseerd. Onze parochiekerk heeft op 5 woensdagmiddagen haar deuren opengezet om toeristen en andere belangstellenden te ontvangen.

 

Reparatie Ui en Toren

Zoals u waarschijnlijk heeft opgemerkt is er schade ontstaan aan de ui, boven op de torenspits van de kerk. Dit is gebeurd tijdens de storm van 10 maart 2019. We zijn in een vergevorderd stadium van onderhandeling om de schade te laten herstellen. Hopelijk gaat dit herstel binnen enkele weken van start. Er zal een steiger worden gebouwd. Ook de leien op de torenspits worden vernieuwd. In Ons Weekblad zult u het vervolg van de werkzaamheden kunnen volgen.

  

Vrijwilligers

Onze parochie heeft nog steeds behoefte aan meer handen en mensen die met ons meedenken.

Wilt u zich inzetten op een of ander gebied: koffie zetten, bouwzaken, kerkhof, bestuur, administratie? Neem a.u.b. contact op met Ine Ultee tel. 0161-492405.

 

 Contact

- Elke dinsdag van 9.00 en 11.00 uur is de parochie telefonisch bereikbaar tel. 0161- 491201 en is het parochiezaaltje open voor allerlei administratieve en praktische vragen.

- Noodgevallen: 06-83409787

- Pastoor J. Demmers: tel. 013 – 5081215; j.demmers@hotmail.com

- Diaken G. Fennema: tel. 06-30948209; gfennema@kpnmail.nl

- Diaken S. Lange diakenstefanlange@gmail.com

- Diaken J. Smies: tel. 013-5144174; diakenjsmies@home.nl

- Pastoraal werkster P. Vermeulen-Dekker: tel. 06-51958259; p.vermeulendekker@gmail.com

 

U kunt alle informatie over onze parochie altijd teruglezen op onze website

www.parochie-chaam.nl of mail naar parochie-chaam@hotmail.com