Actueel

HEBT U AL GESTEMD? VOOR DE NAAM VAN DE PAROCHIE?

Geachte parochianen van de regio,

Er wordt al druk gestemd voor de naam van de ene parochie, die op 1 januari a.s. zal ontstaan door het samengaan van de 6 parochies van de regio Alphen-Gilze. Onze zes kerken zullen hun eigen vertrouwde naam behouden, maar de nieuwe grote parochie krijgt een nieuwe naam.  Zoals u waarschijnlijk weet zijn er vier namen over. Het zijn allemaal heiligen die in hun leven de stem van God hebben verstaan. De namen staan op volgorde van het alfabet:

Hubertus, naamdag 3 november. Hubertus leefde in de 7e eeuw en was graag buiten in de natuur en ook een fervent jager. De legende vertelt dat, toen hij op Goede vrijdag een hert wilde schieten, hij een stem hoorde die zei dat hij zich beter kon wijden aan het geloof. Dat heeft hij vanaf toen gedaan. Hij is later bisschop geworden van Maastricht en Luik. De Hubkes traditie (gezegend brood dat zou beschermen tegen hondsdolheid) wordt in bijna al onze parochies jaarlijks in ere gehouden.

Johannes de Doper, naamdag 24 juni. Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus. Hij doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen (diaconie). Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid.

Servatius, naamdag 13 mei, een van de IJsheiligen. Servatius leefde in de 4e eeuw en hij was bisschop van Tongeren en Maastricht. Hij wordt gezien als eerste bisschop van de Nederlanden. Volgens de overlevering ontving hij van Petrus de sleutel van de Hemelpoort. Na zijn dood deden allerlei wonderverhalen over hem de ronde. Hij is begraven in Maastricht waar nog steeds de Heiligdomsvaarten plaatsvinden. Servatius betekent de geredde.

Theresia van Lisieux, naamdag 1 oktober. Theresia van Lisieux is de patroonheilige van de missie. Ze leefde in de 19e eeuw. Ze wordt ook de kleine Theresia genoemd, omdat ze wilde zijn als de kinderen: jezelf klein maken en daardoor God de kans geven om zijn werk in je te doen. In onze tijd heeft de kerk het moeilijk. Mensen vergeten vaak de mooie en waardevolle zaken die het geloof heeft gebracht. Als gelovigen hebben we de belangrijke taak = missie om te laten zien dat het geloof ons veel brengt.

Dit zijn de vier heiligen waaruit u een keuze kunt maken. En ook al zijn er al veel stemmen binnen, we wachten nog op uw stem want dat kan de doorslag geven! U kunt nog stemmen tot 21 april, eerste Paasdag, dan sluiten de stembussen. We zijn heel benieuwd welke patroonheilige u het best vindt passen bij onze nieuwe parochie. Stuur uw mail naar naam.nieuwe.parochie.alphen.gilze@gmail.com of schrijf de naam van uw voorkeur op een briefje en stop dat in de brievenbus van één van de parochiesecretariaten van onze 6 kerken. Op 8 mei zal onze nieuwe patroonheilige bekend worden gemaakt. Laat ons uw voorkeur weten!


Regiobestuur samenwerkingsverband parochies Alphen-Gilze

 

 

Winnaars of verliezers?

The winner takes it all, the loser standing small… The winner takes it all, the loser has to fall...

Volgens mij bestaat er geen andere zangeres die zo indrukwekkend over het verdriet om een afscheid kan zingen als Agnetha van Abba. De winnaar incasseert de hoofdprijs.

De verliezer buigt het hoofd en accepteert de nederlaag.

In mijn gedachten ben ik bij de Kruisweg. Het bidden en overdenken van de Kruisweg  ervaar ik als een indringende voorbereiding op het sterven van Jezus Christus. Ik laat  het verdriet en lijden in mijzelf toe dat hiermee gepaard gaat. ‘Jezus wordt ter dood veroordeeld.’, luidt het onderschrift van de eerste statie. Pilatus, de hoge priesters en het volk ruiken het bloed van de definitieve afrekening met de vijand. De avond ervoor heeft Judas de groep leerlingen voortijdig verlaten om Jezus te verraden. Hij ontneemt zichzelf het leven. De leerlingen vluchten weg als Jezus wordt gevangen genomen.  Petrus volgt nog. Om zichzelf veilig te stellen, verloochent hij Jezus om zichzelf te redden. Ook hij druipt af als een geslagen hond.  Jezus wordt vernederd en gemarteld.

 ‘The loser standing small…’

Simon van Cyrene wordt aangewezen om het kruis te dragen. Vechten aan de zijde van de held levert prestige op.  Een verliezer bijstaan maakt je niet populair. Sterker nog:  samen met Jezus word jij gestigmatiseerd met het beeld van de ‘loser’. Jezus vervolgt zijn weg met het kruis op zijn schouders. Hij valt tot driemaal toe. En alsof dit nog niet genoeg is, wordt hij van zijn kleren ontdaan en wordt hij naakt prijs gesteld aan het gehoon en gespot van mensen die hem eerst met gejuich als hun koning hebben onthaald. Hoe zal Hij deze vernedering hebben ondergaan?

‘The loser has to fall...’

Tot aan de kruisiging en de kruisafname blijft een klein groepje leerlingen trouw aan hun Meester. Waaronder zijn moeder Maria, Johannes en Maria Magdalena. Wat drijft hen om Jezus te volgen totdat Hij aan het kruis wordt genageld? Ik kan slechts één antwoord bedenken: ‘Liefde!’

Het is voor mij duidelijk dat Jezus in het hart van deze personen een blijvende duurzame liefde heeft ontstoken. Liefde kan zoals een vuur smeulen en soms oplaaien. Uit eigen ervaring weet ik dat Zijn liefde nooit verbrandt of verwondt. Het is een liefde die ons wil hart wil openen en verruimen om de ander te leren dragen en verdragen.

Deze drie moedige personen weten ook dat Zijn liefde hoop op een nieuw leven schenkt. Jezus laat hen voelen dat Hij onder alle omstandigheden bij hen is. Hij heeft ze geroepen bij hun naam om hen een nieuw perspectief op de liefde van God aan te reiken. Doordat zij geloven in dit perspectief blijven zij trouw en volgen Hem tot aan het kruis. Nu blijkt alle hoop op redding lijkt vervlogen. Of toch niet?

De liefde van Jezus voor hen en voor ons blijkt uit de woorden die Hij spreekt tot de berouwvolle moordenaar – die met hem gekruisigd wordt. ‘Vandaag zult u nog met Mij in het paradijs zijn.’

Dit zijn niet de woorden van een ‘loser’ of van iemand die met de staart tussen zijn benen de aftocht kiest. Nee, dit zijn verlossende woorden voor ons allemaal!  Het kruis is niet het teken van de dood maar van de overwinning die God ons in het vooruitzicht stelt!

Ik hoop dat deze veertigdagentijd ons geloof in de reddende liefde van God aanwakkert.  De Kruisweg van de Heer schenkt ons de hoop dat wij met Hem mogen verrijzen. Alle mensen wordt deze redding aangezegd. Laten wij Hem volgen tot het kruis om te kunnen delen in Zijn overwinning.

Laten we met Pasen van dit geloof getuigen met de woorden van de Paasjubelzang:  

Laat juichen, om zo’n grote overwinning!’     

Namens het  pastoraal team wens ik u allen een zalig Pasen!

Pauline Vermeulen - Dekker

 

ANTONIUSABTBROOD

Op de zondag, die het dichtst valt bij 17 januari, viert de parochie H. Antonius Abt te Chaam het feest van haar patroonheilige tijdens een plechtige eucharistieviering met aansluitend een lunch voor de vrijwilligers. In vroegere jaren, velen onder ons weten zich dat nog goed te herinneren, kwamen de mensen uit de hele regio, ijs en weder dienende, naar het Antoniusfeest. Een volle parochiekerk!

Vooral in de agrarische sector was het een populair feest, omdat het meel werd gewijd om het aan het vee te voeren.

Ook al is het een oude traditie, in deze moderne tijd, de betekenis van Antonius is niet verloren gegaan en de parochie in Chaam viert dit nog steeds. De meelzakjes worden gevuld, gewijd, meegenomen en werkelijk gebruikt voor de dieren thuis.

Sinds een paar jaar is er ook het AntoniusAbtbrood. Brood dat gebroken kan worden en dat gegeten kan worden bij een broodmaaltijd of bij de soep. Het is gebakken van speciaal molenaarsmeel.

BROOD is een van de meest basale behoeftes voor de mens. Ook maakt het brood deel uit van de bijzondere overleveringen over Antonius Abt en zou het gezegende brood bescherming bieden aan mens en dier en doet het dagelijks brood denken aan respect voor de schepping. Op woensdag 16 januari heeft kapelaan Ceriani het meel gezegend dat gebruikt wordt om dit bijzondere brood te bakken. Het brood is verkrijgbaar bij bakkerij van Gils. 

Onze Vader

 

We bidden regelmatig het Onze Vader. Dit gebed heeft Jezus zijn leerlingen geleerd, toen ze vroegen: ‘Heer, leer ons bidden’.

En nog steeds bidden wij –leerlingen die Jezus volgen- dit gebed.

Vanaf 27 november 2016 bidden we een nieuw Onze Vader in de liturgie.

Er verandert niet zo veel aan de tekst, toch zal het voor ieder van ons even wennen zijn.

U kunt er thuis al vast mee oefenen, want achter in de kerk liggen kaartjes met het nieuwe Onze Vader.

U kunt zo’n gebedskaartje in de vorm van een boekenlegger meenemen.

 

 

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.