Actueel

Pastoor Demmers en dhr. Jan Rops

Samenvoeging van zes parochies

Parochies H. Willibrordus (Alphen), Onze Lieve Vrouw van Bijstand (Baarle-Nassau), H. Antonius Abt (Chaam), St. Petrus’ Banden (Gilze),  H. Antonius Abt (Riel) en H. Bernardus (Ulicoten)

De nieuwe parochie gaat heten naar Johannes de Doper, naamdag 24 juni. De 6 bestaande kerken zullen hun naam behouden en blijven ook hun patroonheiligen gedenken.

 

Hoe we tot deze naam zijn gekomen

Eind november 2018 hebben we onder de parochianen van de 6 parochies een oproep verspreid om met voorstellen te komen voor een naam voor onze nieuwe parochie.   

Uit de vele inzendingen (38!) heeft het bestuur een viertal namen geselecteerd en aan de bisschop voorgelegd. Deze vier namen zijn bekend gemaakt aan de parochianen en zij mochten tijdens de vastenperiode stemmen. Op eerste Paasdag sloot de stembus. Van de ongeveer 280 uitgebrachte stemmen is bijna de helft naar Johannes de Doper gegaan. Je kunt dus wel zeggen dat er een duidelijke voorkeur was voor deze patroonheilige. Pas nadat de uitslag duidelijk was, is teruggezocht wie de naam had ingediend en dat bleek Jan Rops uit Chaam te zijn. (zie ook onder rubriek foto's: actuele foto's) 

 

 

De bestuurlijke organisatie

Het nieuwe parochiebestuur bestaat uit 7 personen:

Pastoor Demmers, voorzitter

Ine Ultee (Chaam) vice-voorzitter

Nicole Broekman (Alphen) secretaris

Jan Verhoeven (Baarle-Nassau) penningmeester

Peter Dirven (Ulicoten) gebouwencommissie

Ernest Olde Scheper (Gilze)

Jos Vanhooren (Riel)

 

Bovenstaande bestuursleden komen allemaal uit de huidige parochiebesturen. 

Het pastorale team bestaat op dit moment uit 2 full-timers: pastoor Demmers en kapelaan Ceriani, zij worden ondersteund door pastoraal werkster mevrouw Vermeulen en de diakens Smies en Fennema.

In elk van de zes voormalige parochies zal een parochiekerncommissie komen bestaande uit 3 tot 5 mensen. De parochiekerncommissie draagt namens het parochiebestuur zorg voor de praktische organisatie en uitvoerende beheerstaken in de parochiekernen. Ze organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur ter beschikking stelt om in de parochiekern pastorale en parochiële activiteiten te doen plaatsvinden. De parochiekerncommissie verricht haar taken in nauw overleg met zowel het parochiebestuur als het pastoraal team.  De fusie is dus vooral bestuurlijk en financieel, op korte termijn zal er niet zo heel veel veranderen voor de parochianen.

 

De samenvoeging
De dorpen hadden al lang hetzelfde pastorale team, eerst Baarle-Nassau, Ulicoten en Chaam samen, daarna kwamen Alphen en Riel erbij en ten slotte Gilze. Dus het pastorale team verbond ons, de besturen waren zelfstandig en werkten af en toe samen.  Vanaf 2012 was er een projectgroep genaamd “met zijn zessen”, de start van onze eerste voorzichtige officiële samenwerking, er kwam een regiocommissie en een penningmeestersoverleg. In januari 2017 heeft bisschop Liessen de zes parochies gevraagd om een fusie voor te bereiden per 1 januari 2020. Er zijn daarna verschillende werkgroepen opgericht, bijv. een samenvoegingscommissie en een gebouwencommissie. 

Op 1 januari a.s. worden we één grote parochie, bestuurlijk en financieel. We gaan met alle zes kerkgebouwen verder en in de komende jaren zullen we kijken hoe we onze parochie vitaal en gezond kunnen houden. Wij hebben er alle vertrouwen in.

 

 

ANTONIUSABTBROOD

Op de zondag, die het dichtst valt bij 17 januari, viert de parochie H. Antonius Abt te Chaam het feest van haar patroonheilige tijdens een plechtige eucharistieviering met aansluitend een lunch voor de vrijwilligers. In vroegere jaren, velen onder ons weten zich dat nog goed te herinneren, kwamen de mensen uit de hele regio, ijs en weder dienende, naar het Antoniusfeest. Een volle parochiekerk!

Vooral in de agrarische sector was het een populair feest, omdat het meel werd gewijd om het aan het vee te voeren.

Ook al is het een oude traditie, in deze moderne tijd, de betekenis van Antonius is niet verloren gegaan en de parochie in Chaam viert dit nog steeds. De meelzakjes worden gevuld, gewijd, meegenomen en werkelijk gebruikt voor de dieren thuis.

Sinds een paar jaar is er ook het AntoniusAbtbrood. Brood dat gebroken kan worden en dat gegeten kan worden bij een broodmaaltijd of bij de soep. Het is gebakken van speciaal molenaarsmeel.

BROOD is een van de meest basale behoeftes voor de mens. Ook maakt het brood deel uit van de bijzondere overleveringen over Antonius Abt en zou het gezegende brood bescherming bieden aan mens en dier en doet het dagelijks brood denken aan respect voor de schepping. Op woensdag 16 januari heeft kapelaan Ceriani het meel gezegend dat gebruikt wordt om dit bijzondere brood te bakken. Het brood is verkrijgbaar bij bakkerij van Gils. 

Onze Vader

 

We bidden regelmatig het Onze Vader. Dit gebed heeft Jezus zijn leerlingen geleerd, toen ze vroegen: ‘Heer, leer ons bidden’.

En nog steeds bidden wij –leerlingen die Jezus volgen- dit gebed.

Vanaf 27 november 2016 bidden we een nieuw Onze Vader in de liturgie.

Er verandert niet zo veel aan de tekst, toch zal het voor ieder van ons even wennen zijn.

U kunt er thuis al vast mee oefenen, want achter in de kerk liggen kaartjes met het nieuwe Onze Vader.

U kunt zo’n gebedskaartje in de vorm van een boekenlegger meenemen.

 

 

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.