Actueel

MOEDER MARIA

Gaandeweg is Maria me lief geworden. Ik bid tot haar, ik bid met haar, ik zing voor haar. Ze is een heerlijke vrouw. Hoe komt ze anders aan zo’n Zoon? Maar ik weiger te geloven dat alles in haar leven vanzelf ging. Dat alles van een leien dakje liep. Zo’n Maria boeit me niet eens.

Ik hou van een Maria zoals ze vanuit de bijbel tot mij komt:  een Maria die een geloofsweg is gegaan.

Ik hou van een Maria die Gods lof zong, ook al wist ze niet wat de dag van morgen zou brengen.

Ik hou van een Maria die vrijheid gaf aan haar Zoon, ook al lag ze ’s nachts wakker van zorgen.

Ik hou van een Maria die haar Zoon zo heeft losgelaten dat Hij er van Godswege kon zijn voor alle mensen.

Ik hou van een Maria die haar Zoon zo liefhad dat ze uiteindelijk stond waar ik nooit hoop te staan, onder een kruis. Is het niet wat elke moeder doet?

Die kinderen van ons, ze gaan hun eigen weg, maar in de nood gaat moeder hen opzoeken en houdt de wacht. Desnoods tot onder een kruis.

Goed dat we een moeder hebben van wie we veel kunnen leren: Maria.

 

 

Kerkvieringen van Sint Jan de Doper live volgen

In verband met de coronapandemie vinden er geen openbare vieringen plaats. Wekelijks viert het pastorale team de Eucharistie in de kerk in Alphen. U kunt geluidsopnamen van deze vieringen volgen via kerkdienst vanuit Willibrorduskerk Alphen. Deze vieringen beginnen zondagochtend om 11:00 uur.

 

Bedevaart naar Kevelaer gaat niet door

De bedevaart naar Kevelaer die vanuit Breda e.o. en Oost Zeeuws Vlaanderen zou plaatsvinden op 3 en 4 augustus 2020, gaat helaas niet door. Dat laat de organiserende Broederschap in een brief aan de pelgrims weten. Hierin schrijft de voorzitter, Vicaris Wiel Wiertz:

“Met velen zijn we in 2019 voor de 300ste keer op bedevaart geweest naar Kevelaer. ‘Tot volgend jaar’, zeiden we toen. En hoewel we enerzijds genoten hebben van de wat andere onderdelen dan we gewoon waren -het was immers onze jubileumbedevaart-, zeiden we bij het afscheid toch ook tegen elkaar: ‘Tot volgend jaar, dan is alles weer gewoon als altijd’.

Hoe anders is het nu, in 2020. Te midden van deze periode waarin het Coronavirus en de indamming daarvan wereldwijd volop aandacht vraagt, moeten wij besluiten om de bedevaart van dit jaar, 2020, af te gelasten. We kunnen dit jaar niet naar Kevelaer. Dat doet velen van u en ook ons als bestuur van de Broederschap verdriet.

Tegelijkertijd weten wij dat dit noodzakelijke besluit kan rekenen op begrip en instemming. In 2020 gaan we niet. In 2021 hopen we weer wel te gaan.

We laten u via zoveel als mogelijke informatiekanalen weten welke datums er voor 2021 in uw agenda mogen worden aangekruist.

Als bestuur van de Broederschap van Kevelaer wensen wij u goede moed toe in deze moeilijke tijd. En uithoudingsvermogen. Gezondheid voor uzelf en voor wie u lief zijn. Geloof, hoop en vertrouwen.”

 

PAROCHIE SINT JAN DE DOPER EN HET CORONAVIRUS

We bevinden ons in een ongekende situatie. Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en ook onze parochie. Het parochieleven lijkt bijna tot stilstand te zijn gekomen. We mogen in onze kerken niet meer samenkomen om te vieren. De H. Communie mag niet meer worden uitgereikt. De vieringen van de eerste H. Communie zijn uitgesteld, zo ook geplande vieringen van huwelijksjubilea en dopen. Uitvaartplechtigheden kunnen alleen in besloten kring plaatsvinden en dan ook nog met strenge voorzorgsmaatregelen. We kunnen onze mensen niet bezoeken.

Hoe belangrijk is het dat we toch op een andere wijze contact houden met elkaar. Dat we naar elkaar omzien met de mogelijkheden die er zijn. Veel is gesloten, maar ons hart blijft open staan naar elkaar. We luiden op woensdagavond de kerkklokken als teken van troost en hoop.

Ook in onze parochie zijn mensen getroffen door het coronavirus en zijn mensen eraan overleden. Ons meeleven gaat uit naar allen die erdoor getroffen zijn en naar de nabestaanden van hen die gestorven zijn en geen afscheid konden nemen, zoals ze graag gewild hadden. In ons gebed denken wij aan hen. Elke zondag vier ik prive de eucharistie en bid voor u allen. Weet dat we ook in gebed met elkaar verbonden zijn.

De Goede Week en Pasen staan voor de deur. We gaan het lijden, de kruisdood en de verrijzenis van Christus weer gedenken. Het gaat om het belangrijkste in ons christelijk geloof.  We moeten het dit jaar op een andere wijze vieren dan we hadden gewild. Slechts met enkelen zullen we de plechtigheden van de Goede Week verzorgen in de kerk van Alphen. Sluit u zich in gebed thuis bij ons aan? Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl  én via de livestream op de websites van onze parochiekernen. Wij bidden voor u.

Wilt u intenties opgeven voor deze vieringen dan kan dat door uw intentie naar mij te mailen: j.demmers@hotmail.com of via de bekende adressen van de parochiekernen. Ook kunt u kaarsjes opsteken of laten opsteken bij Maria.

Ik wens u allen, mede namens de andere leden van het pastorale team, veel sterkte toe in deze moeilijke tijden. Volg de richtlijnen van de overheid op. Wees voorzichtig. Moge onze hemelse moeder Maria, moeder van smarten, heil van de zieken en troosteres der bedroefden, ons aller voorspreekster zijn.

Uw pastoor Jos Demmers

 

Klokken van hoop en troost tot en met eind april

Aanstaande woensdag (1 april) is de derde luiding van ‘klokken van hoop en troost’.

Meer dan 600 torens, klokkenstoelen en kerken doen hieraan mee.

Uit het hele land zijn positieve reacties ontvangen van deelnemers en ‘luisteraars’. 

De actie zal daarom verlengd worden tot eind april. 

 

De klokken zullen luiden op de volgende woensdagen, tussen 19.00 en 19.15 uur:

Woensdag 8 april 2020;

Woensdag 15 april 2020;

Woensdag 22 april 2020;

Woensdag 29 april 2020.

 

Betekenis van het klokluiden bekend maken

Klokken luiden al eeuwen als boodschappers voor de samenleving. We zijn van mening dat klokgelui een krachtig signaal naar de samenleving kan zijn, zolang we vertellen waarom de klokken geluid worden. Wanneer we onze omgeving informeren over dit troostvol en hoopvol gebaar van klokgelui, kan het initiatief breed gedragen worden door de samenleving. Klokken luiden immers voor allen die getroffen worden door het Coronavirus, waaronder ook hen die ernstig beperkt worden in hun sociale contacten.

 

De kern van 'klokken van hoop'

 

§  We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal. 

§  We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.

§  We luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.

 

Vragen en informatie 

Mocht u meer informatie willen of hebt u vragen over de actie, kijkt u dan op de pagina met ‘veelgestelde vragen’ van de website:  www.klokkenvanhoop.nl/ 

  

Coronavirus

Geen vieringen t/m 1 juni 2020

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot en met 1 juni afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Ook in de kerken van Sint Jan de Doper in Alphen Baarle Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten zullen tot begin juni geen vieringen plaatsvinden.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om uw begrip en gebed. In Alphen Baarle Nassau, Chaam, Gilze en Riel is de Maria kapel gewoon geopend. U blijft daar van harte welkom voor gebed.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

Samengevat:

  • Publieke liturgische vieringen in het weekend en door de week worden afgelast.
  • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Vieringen in de media

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

 

Gebed

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons besefen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

 

Vastenactie


De maatregelen rondom het Coronavirus hebben invloed op het gehele maatschappelijke gebeuren. Dus ook op de campagne van Vastenactie.
Via de parochies wordt elk jaar meer dan 1 miljoen euro opgehaald voor de ontwikkelingsprojecten en daarmee zijn de parochies een belangrijke pijler onder de gehele fondsenwerving.

Maar omdat er nu geen vieringen kunnen worden gehouden worden er ook geen vastenactie-zakjes ingeleverd.


We hebben al van verschillende parochies vragen ontvangen over de gevolgen van de maatregelen rondom het Coronavirus. Onze inzet is er bovenal op gericht dat de mensen in ontwikkelingslanden niet de dupe worden van deze maatregelen. Als Vastenactie zullen we hiervoor alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt.

Geplande activiteiten zoals solidariteitsmaaltijden, sponsorlopen en verkoop van spullen zullen later in het jaar alsnog kunnen worden georganiseerd en worden niet helemaal geannuleerd voor dit jaar.

Ook wordt overlegd met betrokken partijen over de mogelijkheid dat ook de Vastenactiecollectes tijdens de vieringen in een andere periode kunnen plaatsvinden. Zodra hierover een besluit is genomen, laten we u dit weten.

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om online te doneren.

Bankrekeningnummer van Vastenactie: NL 21 INGB 000 000 5850

Meer informatie vindt u op de website van de Vastenactie

 

 

Het raadsel van de torenhaan van de kerk van Chaam

Dit is het derde artikel over de herstelwerkzaamheden rond de torenspits van de kerk van Chaam. De afgelopen drie weken zijn weer voorbij gevlogen en het werk aan de kerktoren gaat verder. De leien van de torenspits zijn er allemaal afgehaald en misschien hebt u gezien dat ook de torenhaan niet meer op het kruis staat. Nu de torenhaan beneden is, zien we dat in de staart van de haan een datum is gegraveerd, een datum die ons verbaast. Want zoals u weet, is de toren in oktober 1944 vlak voor de bevrijding opgeblazen en in 1948 weer met een plechtige processie in gebruik genomen. Maar in de haan zien we nu gegraveerd staan 1941, de oorlog was toen al begonnen. En 1941 is precies 100 jaar na de het begin van de bouw van onze Antoniuskerk in het centrum van het dorp, 1841 dus.
Was de haan een geschenk ter gelegenheid van het feest van 100 jaar de Antoniuskerk in de Dorpsstraat? En hoe kan de haan in 1941 bovenop de toren zijn geplaatst?  We zijn nog niet in de archieven gedoken om dit raadsel op te lossen. Misschien kent u iemand die precies weet hoe het zit? We horen het graag van u.
Zeer binnenkort wordt het kruis met een grote kraan van de toren getild en gaat de ui helemaal open zodat we hem goed kunnen repareren. De experts hebben al geconstateerd dat de ui en de verankering van het kruis inderdaad onderdeel zijn van een ingewikkelde, goed doordachte en zeer gedegen constructie. Het parochiebestuur is blij dat we alles kunnen gaan herstellen in de oorspronkelijke staat en dat de kerktoren met haar bijzondere, vertrouwde silhouet ook in de toekomst zo te zien is.
De voortgang van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van het weer, als het te nat is of te hard waait, kan er niet gewerkt worden. Inmiddels is wel duidelijk dat de werkzaamheden niet voor de kerst zullen zijn afgerond, waarschijnlijk zal het half januari worden. Het zou mooi zijn als de steigers weg zijn, wanneer we het feest vieren van onze patroonheilige Antonius Abt, de zondag na 17 januari. Maar we zullen het zien!  Over drie weken hoort u weer meer van ons!

 

 

CHAAMSE TORENSPITS IN DE STEIGERS

Vanuit welke kant je Chaam ook binnenkomt, van veraf is onze karakteristieke toren goed te zien. Als u regelmatig naar de toren kijkt, hebt u waarschijnlijk al gezien dat er na de storm van zondag 10 maart een gat in de ui zit, aan de zuidkant van de toren. Dit moet hersteld worden en ook al leek er weinig te gebeuren, de afgelopen maanden is het parochiebestuur druk bezig geweest om met andere partijen een plan te maken hoe de schade het best hersteld kan worden. Want het is een zeer uitdagende klus, ook al omdat er op een grote hoogte gewerkt gaat worden en ook omdat de constructie van de ui erg ingewikkeld is. 

Gelukkig kunnen we u melden dat de herstelwerkzaamheden vanaf nu gaan beginnen. Het werk is in de bekwame handen van Jan Bluekens uit Chaam. De heer van der Linden, bouwadviseur van het bisdom, ondersteunt met zijn expertise en ervaring de werkzaamheden. Er zijn nog vele andere partijen bij betrokken maar daar hoort u wellicht later nog van.
Het is de bedoeling dat er een steiger wordt gebouwd op de goot, dus boven het gedeelte met de klok en de zendmasten. De steiger zal hoog worden, nl. tot aan het kruis. Op een gegeven moment zal het kruis er met een kraan afgetild gaan worden. Al met al zal het werk zeker drie maanden in beslag gaan nemen, mede ook afhankelijk van het weer. De kerk zal voor vieringen open blijven tijdens de duur van de werkzaamheden. U bent van harte uitgenodigd om onze vieringen te bezoeken. Komende zondag bijv. 13 oktober ontvangen we het parochiekoor uit Alphen en zullen we samen na de viering koffie drinken.
U zult wel enig ongemak ondervinden tijdens de bouwwerkzaamheden. De zijdeur, aan de kant van het Chaamsche Wapen, gaat dicht omdat daar de goederen/personenlift naar boven komt. Het is de bedoeling dat de deur van de Mariakapel te bereiken blijft en dus open blijft. We zullen zorgen dat bij de hoofdingang de entree rolstoelvriendelijk zal worden.
Als u vragen hebt, kunt u ze stellen aan de leden van het parochiebestuur (zie onze website www.parochie-chaam.nl)  of u kunt een mail sturen aan parochie-chaam@hotmail.com. We hopen dat u veel foto’s zult maken en die ook met ons wilt delen zodat we die kunnen gebruiken voor de toekomstige berichten. We willen u elke 3 weken met een artikel in Ons Weekblad op de hoogte houden over de voortgang van dit project.
Deze maand is het 75 jaar geleden dat Chaam is bevrijd en dat onze toren voor de bevrijding werd opgeblazen. U vindt de foto’s daarvan op onze website onder foto’s en dan uit het archief. Nu 75 jaar later willen we de torenspits na de geleden stormschade weer helemaal herstellen. Als we zien hoeveel werk het nu is geweest om deze reparatie voor elkaar te krijgen, denken we met diep respect aan alle bouwers en enthousiaste parochianen van toen!
Wordt vervolgd…

 

 

 

 

AFSCHEID KAPELAAN CERIANI VAN DE REGIO ALPHEN – GILZE

Graag nodigen we u uit om op zondag 15 september om 11 uur in Chaam afscheid te nemen van kapelaan Ceriani.

Hij zal voor de laatste keer voorgaan als parochievicaris in de regio Alphen – Gilze. 

Na de eucharistieviering bent u van harte uitgenodigd om de zeer eerwaarde heer Federico Ceriani de hand te schudden. Het regiobestuur biedt u na afloop van de viering een kopje koffie aan.

Na 11 maanden in onze 6 parochies werkzaam te zijn geweest, vertrekt kapelaan Ceriani naar de Elisatbethparochie te Raamsdonksveer waar hij tot pastoor is benoemd. De plechtige eucharistieviering bij gelegenheid van zijn installatie als pastoor vindt plaats op zaterdag 21 september om 19 uur in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. Bisschop Liesen gaat voor in deze viering. Ook daarvoor zijn onze parochianen van harte uitgenodigd.

 

 

UITNODIGING PRESENTATIE NIEUWE DIAKEN

Zoals u misschien heeft gelezen of gehoord gaat het pastoraal team van het samenwerkingsverband Alphen-Gilze binnenkort veranderen van samenstelling. Kapelaan Ceriani gaat ons verlaten, bisschop Liesen heeft kapelaan Ceriani gevraagd om per 15 september 2019 pastoor te worden in de Sint Elisabethparochie. Kapelaan Ceriani is op dat verzoek ingegaan. Het afscheid van de kapelaan zal plaatsvinden tijdens en na de eucharistieviering op zondag 15 september in de H. Antonius Abtkerk in Chaam om 11.00 uur.

Gelukkig is de vacature die door het vertrek van de kapelaan ontstond, al ingevuld. Want de bisschop heeft een beroep gedaan op diaken Stefan Lange om een benoeming in onze parochies te aanvaarden. Stefan Lange is twee jaar geleden tot diaken gewijd, nadat hij de priester- en diakenopleiding Bovendonk had voltooid. Hij werd twee jaar geleden benoemd tot diaken van de H. Catharinaparochie in Oosterhout. Stefan Lange woont ook met zijn gezin in Oosterhout en hij zal daar blijven wonen. Hij gaat als diaken in het team participeren aan de algemene pastorale taken in onze parochies. Zijn benoeming gaat in per 1 september 2019. De presentatieviering van diaken Stefan Lange vindt plaats op zaterdag 7 september om 19.00 uur in de H. Willibrorduskerk van Alphen. Wij willen u voor deze viering van harte uitnodigen. Aansluitend is er gelegenheid om met onze nieuwe diaken kennis te maken onder het genot van koffie/thee in de kerk.
Pastoraal team en de bestuurscommissie samenwerkingsverband Alphen-Gilze

 

 

 

 

Kanselbericht samenwerkingsverband Alphen-Gilze weekend 7 juli 2019 

Beste mensen

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de zes parochies van ons samenwerkingsverband wil ik u de volgende mededeling doen. Het gaat over de samenstelling van het pastoraal team.

Bisschop Liesen heeft op kapelaan Federico Ceriani een beroep gedaan om een benoeming in een andere parochie in ons bisdom te aanvaarden. Kapelaan Ceriani is sinds een klein jaar bij ons werkzaam. Hij werd op 15 oktober in ons samenwerkingsverband benoemd. In onze parochies heeft kapelaan Ceriani kennis kunnen maken met de pastorale situatie in het Bisdom Breda. Hij en wij hadden gedacht dat hij nog langere tijd bij ons werkzaam zou zijn, maar omwille van de beschikbaarheid van priesters in ons bisdom heeft de bisschop van Breda al eerder een beroep op hem gedaan. Bisschop Liesen heeft kapelaan Ceriani gevraagd om per 15 september 2019 pastoor te worden in de Sint Elisabethparochie. Kapelaan Ceriani is op dat verzoek ingegaan.

Dat betekent dat wij afscheid moeten nemen van kapelaan Ceriani. Het afscheid zal plaatsvinden tijdens en na de eucharistieviering op zondag 15 september in de H. Antonius Abtkerk in Chaam, om 11.00 uur. Op zaterdag 21 september wordt Federico Ceriani geïnstalleerd als pastoor van de Sint Elisabethparochie, tijdens de eucharistieviering in de OLV Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer om 19.00 uur.

Bisschop Liesen heeft met ons gesproken over de vacature die is ontstaan met het vertrek van kapelaan Ceriani. De bisschop heeft een beroep gedaan op diaken Stefan Lange om een benoeming in onze parochies te aanvaarden. Stefan Lange is twee jaar geleden tot diaken gewijd, nadat hij de priester- en diakenopleiding Bovendonk had voltooid. Hij werd twee jaar geleden benoemd tot diaken van de H. Catharinaparochie in Oosterhout.

Diaken Lange heeft kennisgemaakt met de leden van het pastoraal team en van onze parochiebesturen. Die kennismaking is positief verlopen. Daarop heeft bisschop Liesen besloten om Stefan Lange te benoemen tot diaken in onze parochies. Die benoeming gaat in per 1 september 2019. Stefan Lange woont met zijn gezin in Oosterhout, en hij zal daar blijven wonen. Hij gaat als diaken in het team participeren aan de algemene pastorale taken in onze parochies. De presentatieviering van hem vindt plaats op zaterdag 7 september om 19.00 uur in de H. Willibrorduskerk van Alphen.

Aansluitend is er gelegenheid om met onze nieuwe diaken kennis te maken.

 

 

Samenvoeging van zes parochies

Parochies H. Willibrordus (Alphen), Onze Lieve Vrouw van Bijstand (Baarle-Nassau), H. Antonius Abt (Chaam), St. Petrus’ Banden (Gilze),  H. Antonius Abt (Riel) en H. Bernardus (Ulicoten)

De nieuwe parochie gaat heten naar Johannes de Doper, naamdag 24 juni. De 6 bestaande kerken zullen hun naam behouden en blijven ook hun patroonheiligen gedenken.

 

Hoe we tot deze naam zijn gekomen

Eind november 2018 hebben we onder de parochianen van de 6 parochies een oproep verspreid om met voorstellen te komen voor een naam voor onze nieuwe parochie.   

Uit de vele inzendingen (38!) heeft het bestuur een viertal namen geselecteerd en aan de bisschop voorgelegd. Deze vier namen zijn bekend gemaakt aan de parochianen en zij mochten tijdens de vastenperiode stemmen. Op eerste Paasdag sloot de stembus. Van de ongeveer 280 uitgebrachte stemmen is bijna de helft naar Johannes de Doper gegaan. Je kunt dus wel zeggen dat er een duidelijke voorkeur was voor deze patroonheilige. Pas nadat de uitslag duidelijk was, is teruggezocht wie de naam had ingediend en dat bleek Jan Rops uit Chaam te zijn. (zie ook onder rubriek foto's: actuele foto's) 

 

 

De bestuurlijke organisatie

Het nieuwe parochiebestuur bestaat uit 7 personen:

Pastoor Demmers, voorzitter

Ine Ultee (Chaam) vice-voorzitter

Nicole Broekman (Alphen) secretaris

Jan Verhoeven (Baarle-Nassau) penningmeester

Peter Dirven (Ulicoten) gebouwencommissie

Ernest Olde Scheper (Gilze)

Jos Vanhooren (Riel)

 

Bovenstaande bestuursleden komen allemaal uit de huidige parochiebesturen. 

Het pastorale team bestaat op dit moment uit 2 full-timers: pastoor Demmers en kapelaan Ceriani, zij worden ondersteund door pastoraal werkster mevrouw Vermeulen en de diakens Smies en Fennema.

In elk van de zes voormalige parochies zal een parochiekerncommissie komen bestaande uit 3 tot 5 mensen. De parochiekerncommissie draagt namens het parochiebestuur zorg voor de praktische organisatie en uitvoerende beheerstaken in de parochiekernen. Ze organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur ter beschikking stelt om in de parochiekern pastorale en parochiële activiteiten te doen plaatsvinden. De parochiekerncommissie verricht haar taken in nauw overleg met zowel het parochiebestuur als het pastoraal team.  De fusie is dus vooral bestuurlijk en financieel, op korte termijn zal er niet zo heel veel veranderen voor de parochianen.

 

De samenvoeging
De dorpen hadden al lang hetzelfde pastorale team, eerst Baarle-Nassau, Ulicoten en Chaam samen, daarna kwamen Alphen en Riel erbij en ten slotte Gilze. Dus het pastorale team verbond ons, de besturen waren zelfstandig en werkten af en toe samen.  Vanaf 2012 was er een projectgroep genaamd “met zijn zessen”, de start van onze eerste voorzichtige officiële samenwerking, er kwam een regiocommissie en een penningmeestersoverleg. In januari 2017 heeft bisschop Liessen de zes parochies gevraagd om een fusie voor te bereiden per 1 januari 2020. Er zijn daarna verschillende werkgroepen opgericht, bijv. een samenvoegingscommissie en een gebouwencommissie. 

Op 1 januari a.s. worden we één grote parochie, bestuurlijk en financieel. We gaan met alle zes kerkgebouwen verder en in de komende jaren zullen we kijken hoe we onze parochie vitaal en gezond kunnen houden. Wij hebben er alle vertrouwen in.

 

 

ANTONIUSABTBROOD

Op de zondag, die het dichtst valt bij 17 januari, viert de parochie H. Antonius Abt te Chaam het feest van haar patroonheilige tijdens een plechtige eucharistieviering met aansluitend een lunch voor de vrijwilligers. In vroegere jaren, velen onder ons weten zich dat nog goed te herinneren, kwamen de mensen uit de hele regio, ijs en weder dienende, naar het Antoniusfeest. Een volle parochiekerk!

Vooral in de agrarische sector was het een populair feest, omdat het meel werd gewijd om het aan het vee te voeren.

Ook al is het een oude traditie, in deze moderne tijd, de betekenis van Antonius is niet verloren gegaan en de parochie in Chaam viert dit nog steeds. De meelzakjes worden gevuld, gewijd, meegenomen en werkelijk gebruikt voor de dieren thuis.

Sinds een paar jaar is er ook het AntoniusAbtbrood. Brood dat gebroken kan worden en dat gegeten kan worden bij een broodmaaltijd of bij de soep. Het is gebakken van speciaal molenaarsmeel.

BROOD is een van de meest basale behoeftes voor de mens. Ook maakt het brood deel uit van de bijzondere overleveringen over Antonius Abt en zou het gezegende brood bescherming bieden aan mens en dier en doet het dagelijks brood denken aan respect voor de schepping. Op woensdag 16 januari heeft kapelaan Ceriani het meel gezegend dat gebruikt wordt om dit bijzondere brood te bakken. Het brood is verkrijgbaar bij bakkerij van Gils. 

Onze Vader

 

We bidden regelmatig het Onze Vader. Dit gebed heeft Jezus zijn leerlingen geleerd, toen ze vroegen: ‘Heer, leer ons bidden’.

En nog steeds bidden wij –leerlingen die Jezus volgen- dit gebed.

Vanaf 27 november 2016 bidden we een nieuw Onze Vader in de liturgie.

Er verandert niet zo veel aan de tekst, toch zal het voor ieder van ons even wennen zijn.

U kunt er thuis al vast mee oefenen, want achter in de kerk liggen kaartjes met het nieuwe Onze Vader.

U kunt zo’n gebedskaartje in de vorm van een boekenlegger meenemen.

 

 

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.