Parochie Sint Jan de Doper

in deze bijzondere, moeilijke tijden wil het pastorale team van Sint Jan de Doper graag met u in contact blijven.

Komende tijd zullen de leden van dat team video’s met bemoedigende woorden opnemen. U kunt deze video’s hier bekijken. Deze week vertelt diaken Stefan Lange over vreugde.
Maar: Waarom moet ik blij zijn?

Om de video te starten, klikt u op het driehoekje linksonder -

 

  

NIEUWSBRIEF

Jaargang 1 - Nummer 2 - Mei 2020

 

Pastoraal team

pastoor J. Demmers

tel. 013-5081215

mail: j.demmers@hotmail.com

 

diaken G. Fennema

tel. 06-30948209

mail: gfennema@kpnmail.nl

 

diaken S. Lange

tel. 06-25338903

mail: diakenstefanlange@gmail.com

 

pastoraal werkster P. Vermeulen-Dekker

tel. 06-51958259

mail: p.vermeulendekker@gmail.com

  

Parochiekernen SPREEKUUR

H. Willibrordus - Alphen U kunt tel. een afspraak maken 013 508 1215

Onze Lieve Vrouw van Bijstand - Baarle-Nassau Dinsdag van 9.00 tot 10.30 u

H. Antonius Abt - Chaam Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

St. Petrus’ Banden - Gilze Woensdag en donderdag van 9.00 tot 11.00 u

H. Antonius Abt - Riel U kunt tel. een afspraak maken 013 508 1215

H. Bernardus - Ulicoten Maandag van 9.15 tot 10.30 uur

 

NOODNUMMER PASTORAAL TEAM

06 - 83 40 97 87

 

Beste lezers,

Als ik dit voorwoord namens de redactie van de Nieuwsbrief schrijf is de wereld volop in strijd met het coronavirus. Het zijn heftige tijden, vele families zijn geraakt door het virus. Juist nu hebben we behoefte aan persoonlijke nabijheid, aan een knuffel . . .

Ook voor onze nieuwe parochie zijn het moeilijke tijden, vieringen kunnen in elk geval tot 1 juni geen doorgang vinden. Vele plannen vallen in duigen, er wordt volop gezocht om via sociale media toch vieringen bij u te brengen. Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag naar de weekbladen. Mogelijk heeft u de vieringen rondom Pasen al gevolgd via de livestream. U kunt ze ook nu nog terugkijken op onze websites.

Zeker in de opstart van onze nieuwe parochie Sint Jan de Doper vindt de redactie contact met u erg belangrijk. Het was wel lastig om te “overleggen”, maar met whatsapp, mail en gewoon “ouderwets” telefoneren, is contact ook goed mogelijk hoor. Gelukkig zijn we er in geslaagd om de 2de Nieuwsbrief van een wetenswaardige inhoud te voorzien.

De redactie is benieuwd hoe u onze Nieuwsbrief vindt. Voldoet de inhoud aan uw verwachting, is de lay-out voldoende duidelijk of kan het misschien nog beter? We horen het graag van u! U kunt uw mening doorgeven via de site van uw parochiekern.

De redactie  

  

Gedoopt met de heilige Geest en met vuur!

Mag ik mijzelf voorstellen? Ik ben de patroonheilige van jullie parochie. Johannes is mijn naam. In de volksmond word ik later door velen ‘Sint Jan’ genoemd. Bij sommigen ben ik meer bekend door mijn beroep. Velen spreken mij aan als: ‘De Doper’. Want dat is wat ik doe: ‘Ik doop u in water opdat ge u bekeren moogt.’

De meeste mensen lopen met een boog om mij heen. Ze bestempelen mij als een ‘outcast’ omdat ik in een mantel van kamelenhaar loop en oorgaans sprinkhanen en wilde honing eet. Het liefst ben ik in de woestijn. Het dak boven mijn hoofd is de hemel en mijn slaapplaats is een grot. Ik ben ‘zzp-er’ in dienst van God en leef als minimalist.

Van mijn hart maak ik in de regel geen moordkuil en daarom kom ik steeds in conflict met de leiders van het volk. Ik heb de pest aan ‘schijnheiligheid’. Wat denken jullie van de schriftgeleerden en andere religieuze leiders die doen alsof ze God zelf zijn maar voor de mensen in nood geen oog hebben? Of van die lui die zo graag van die etiketjes plakken: ‘Ik ben een ‘A-merk’ en jij bent een ‘B-merk’. Alsof God verschil zou maken tussen mensen: tussen arm en rijk; tussen vroom of niet vroom! ‘Addergebroed’ noem ik ze. Met de hulp van God zal ik slagen in mijn missie om mensen te dopen en ze te bekeren tot God.

In de hemel bereiken ons iedere dag de miljarden gebeden over de hele wereld. We staan jullie bij en leven met jullie mee nu jullie worden uitgedaagd om je vertrouwen te sterken, om je liefde te verruimen. Het doet ons hierboven goed dat jullie omzien naar elkaar. Dat woorden worden omgezet in concrete daden van naastenliefde. Het coronavirus maakt geen onderscheid tussen arm en rijk. In de hemel houden wij ons hart vast voor de armen en kwetsbaren. Zie ook om naar hen! Waardeer elkaar om wie je bent en niet om hoeveel aanzien je hebt of hoeveel je verdient.

Op voorspraak van de heilige Geest bidden wij voor jullie dat de liefde wordt aangewakkerd zodat het Licht van de Verrezene zich via de harten van mensen over deze wereld verspreidt. Tijdens mijn aardse leven werd mij door de Geest ingegeven dat er na mij iemand zou komen die doopt met de heilige Geest en met vuur. 

Mijn geboortedag wordt gevierd op 24 juni. Vanaf dat moment worden de dagen op het noordelijk halfrond korter. Precies over ‘n half jaar -op 24 dec- bereiken we ‘t kantelpunt. Vanaf die dag lengen de dagen. Juist op die dag vieren we de geboortedag van Jezus Christus, het Licht in deze wereld! 

Ik had de eer om de aankondiger te zijn van Hem die sterker is dan ik want ik achtte mijzelf niet waardig om de riem van zijn sandalen los te maken. Velen zijn door mij tot geloof gekomen. Ik nodig jullie uit om mijn missie voort te zetten. Van harte moedig ik jullie aan om uit naam van Jezus Christus te bouwen aan een VITALE, LIEFDEVOLLE en GASTVRIJE parochiegemeenschap

SJdD

 

Op afstand en elkaar liefdevol nabij

Namens het pastoraal team laat ik u weten dat wij in deze tijd van de coronacrisis met u verbonden zijn. Vanuit vele hoeken uit onze parochie bereiken ons berichten van mensen die persoonlijk door het coronaviruzijn geraakt. Iedereen kent wel iemand die ziek is geworden of helaas is gestorven. We leven op afstand met u allen mee. Door ons gebed, via de huis-aan-huisbladen, de telefoon en videoverbinding zetten wij het pastoraat voort.

Samen met u hopen en bidden wij dat er spoedig andere tijden aanbreken. Bovenal bidden wij voor het herstel of behoud van uw gezondheid.

Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, bel ons op de telefoonnummers die elders in deze nieuwsbrief zijn opgenomen!

Via de telefoon of computer kunnen we met elkaar in contact blijven.

Wij hopen u spoedig weer persoonlijk te kunnen ontmoeten.

Pas goed op uzelf en op elkaar!  

Namens mijn collega’s groet ik u en wens ik u Gods rijkste zegen toe!

Pauline Vermeulen-Dekker

  

Taakverdeling pastoraal team

Vanaf 5 januari mogen wij met de zegen van onze bisschop zorgdragen voor het pastoraat in de zes parochiekernen van de parochie Sint Jan de Doper.

Alle teamleden hebben hun inbreng in de liturgie en het algemeen pastoraat. Op basis van hun wijding mogen de pastoor en de beide diakens dopen en getuigen zijn van een kerkelijk huwelijk.

Ieder van ons heeft ook een eigen aandachtsgebied:

Pastoor Demmers is (ambtelijk) eindverantwoordelijke voor de parochie met name betreffende de liturgie en -als voorzitter van het parochiebestuur- voor kerkopbouw. Hij geeft leiding aan het pastoraal team en het parochiebestuur. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor het proces om de zes parochiekernen te laten groeien in samenwerking.

Diaken Gerrit Fennema richt zich op communicatie en neemt deel aan de commissie Communicatie. Hij stelt de roosters voor de weekendliturgie, de doordeweekse vieringen en de vieringen bij bijzondere gelegenheden samen en communiceert hierover met alle direct betrokken vrijwilligers.

Diaken Stefan Lange houdt zich bezig met de caritas/diaconie en oecumene. Caritas en diaconie richten zich op de mens - dichtbij en veraf - in nood. Soms is dit een financiële nood en soms gaat het om geestelijke nood. Hij zoekt hierin de samenwerking met vele partijen. Tevens versterkt hij onze band met de andere christelijke gelovigen en andere religieuze stromingen.

Pastoraal werkster Pauline Vermeulen is verantwoordelijk voor Gezin & Geloof. Zij draagt zorg voor de voorbereiding op de sacramenten van de H. Eucharistie en het H. Vormsel voor de zes parochiekernen. Zij geeft leiding aan een proces om gezinnen bij de parochie Sint Jan de Doper te betrekken. Hiervoor ontwikkelt zij nieuwe werkwijzen en activiteiten die aansluiten bij de beleving van kinderen en hun ouders.

 

Klokken nu en toen: Hoop en troost

Het was u misschien al opgevallen. Sinds enkele weken luiden op woensdagavond om 7 uur de klokken in onze dorpen. (www.klokkenvanhoop.nl)

De verspreiding van het coronavirus in ons land heeft ervoor gezorgd dat ons sociale leven heel sober is geworden. Het is stil geworden in onze omgeving: stil in de scholen, stil in de bedrijven, stil op straat en ook stil in de kerk. De kerk waar we juist in deze periode graag samen zouden willen komen om hoop en troost te vinden in gebed en bezinning en om te danken in de eucharistieviering.

 

Onze klokken

In parochiekern Chaam vierden we in januari het feest van onze patroonheilige Sint Antonius Abt. De vrijwilligersbijeenkomst werd opgeluisterd door ‘t lied ‘Onze klokken’. Het lied verwijst naar de tweede wereldoorlog. Het jaar 1943, toen onze klokken uit de toren werden weggehaald door de bezetter. De tekst is geschreven door Dhr. Diepstraten en onlangs gezongen door Dhr. Koos v. Haperen. Hieronder vindt u ‘n deel van dit bijzondere lied:

Klokken waar zijt gij gebleven. Klinkende klokken

Klokken in oorlog geroofd. Kom spoedig terug.

Gij waart een stuk van mijn leven. Galm door de stilte.

Nu blijft uw stemme gedoofd. Uw lieflijk gerucht.

Dragen wij doden ten grave. Beier daar hoog in de toren.

Dreigt er een onheil in ’t land. Blijdschap en rouw

Missen doen wij dan uw gave door ’t gehucht

Die dorp en stad overspant.

 

Luiden

Inmiddels luiden meer dan 600 kerken iedere woensdagavond hun klokken. Ze geven hiermee een mooi en krachtig signaal af: er komt een tijd dat we weer samen komen en vieren. We luiden onze klokken  

· als symbool van hoop voor onze zieken en kwetsbaren

· als teken van troost voor de rouwenden en eenzamen

· uit dankbaarheid voor de zorg- en hulpverleners

  en iedereen die omkijkt naar de ander

 

Vieringen Parochie Sint Jan de Doper

Voorlopig zijn er geen vieringen in het weekend in de aangesloten kerken van de parochie Sint Jan de Doper en op weekdagen in de verzorgingshuizen.

Zodra er weer vieringen (in aangepaste vorm) plaatsvinden, zullen wij u hierover informeren.

 

Voorjaarsbedevaarten Banneux geannuleerd

Gezien de actuele situatie van de coronapandemie kan onze bedevaart in mei niet door gaan. We willen, ondanks de vreemde tijd waarin we vandaag leven, ook positief zijn naar de toekomst en hopen dat we op het einde van de zomer toch met velen naar Banneux kunnen gaan, van vrijdag 28 aug. t/m dinsdag 1 sept. 2020, met de dagbedevaart op zondag 30 augustus. Van harte hopen wij u tijdens deze bedevaart te mogen begroeten!

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met hartelijke groet,

Bas Van Haeren, voorzitter van ‘Caritas Banneux bisdom Breda’

 

 Maria heeft aan Mariëtte gezegd (en ze zegt het ook tegen ons vandaag): “Geloof in mij, ik zal in u geloven!” In dit vertrouwen mogen we ons in gebed richten tot haar:

Maria, gij die hoop zijt in bange dagen,

blijf bij ons en bij allen die lijden

onder de dreiging van het coronavirus.

Genees de zieken, bescherm de gezonden,

draag zorg voor de overledenen,

ontferm u over hen die angstig zijn.

Wij vragen om uw moederlijke aanwezigheid.

Maria, Maagd der Armen, bid voor ons.

https://banneux-breda.jouwweb.nl

 

Ziekentriduüm Breda

Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus heeft het organiserend comité van het Ziekentriduüm Breda besloten om het Ziekentriduüm 2020 op 14, 15 en 16 juli GEEN doorgang te laten vinden.

 

Eerste H. Communie 2020

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Vanaf 24 maart zijn alle publieke vieringen afgelast. Dit betekent dat alle bijeenkomsten en vieringen in het kader van de eerste H. Communie 2020 niet doorgaan.  

Het bisdom heeft ons dringend geadviseerd om de communicanten van 2020 te laten aansluiten in de voorbereiding en vieringen van het werkjaar 2020-2021.

In overleg met de ouders zullen we een moment kiezen waarop we met elkaar in gesprek gaan over de voortgang in het werkjaar 2020-2021.

Het pastoraal team had het liever anders gezien. We beseffen dat in het belang van alle mensen in Nederland deze maatregelen noodzakelijk zijn.

Het pastoraal team

 

Koorkring Gilze bestaat 100 jaar

Alphen - Baarle-Nassau - Chaam - Gilze - Molenschot - Riel - Rijen - Ulicoten

Op 18 april wilden we het 100-jarig bestaan van onze koorkring vieren. Maar toen kwam het coronavirus in ons land. Daarom hebben we helaas moeten besluiten dit later dit jaar te vieren. Nadere berichtgeving volgt. Bidden we ondertussen om Gods zegen over ons allen. Dat we elkaar ondanks alles helpen waar nodig en mogelijk. Dat we God weer lof toe kunnen zingen met liefde vanuit onze harten!

Namens koorkring Gilze,

secretaris Jacqueline van der Kaa-Swolfs

 

500 jaar Parochie Riel deel 2

Het streven was thans gericht op een eigen parochiekerk. Daartoe werd op 6 juli 1519, bij Barth Rubbens aan huis, door een aantal personen en in tegenwoordigheid van notaris Godfr. Rogiers een stichtingsfonds opgericht.

Tot de drie hierbij aanwezige getuigen behoorde zekere Joannes Menghelen, die onderkoster was te Goirle. Het verzoek om een eigen parochie werd 19 dec. 1519 door de bisschop van Luik ingewilligd. Maar onder conditie, dat de pastoor van Alphen jaarlijks de beloofde "lijftocht" van twaalf gulden wegens vermindering van inkomsten zou krijgen en dat hij het recht zou hebben ook een seculiere priester te benoemen. Een klein jaar later kwam de bisschoppelijke goedkeuring af. Riel stond nu dus als parochie op eigen benen, afgescheiden van de Alphense moederkerk. Zij was een "quarta capella" in het dekenaat Hilvarenbeek. Dat is een parochiekerk, waarvan het visitatierecht voor 1/4 aan de deken toekomt en 3/4 aan de aartsdiaken. Na een paar jaar bleek het echter niet te boteren tussen de stichters van het parochiefonds van 1519 en "die gemeyn naebueren ende ingesetenen der parochie van Ryel". Het ging over de centen. Door tussenkomst van 3 schepenen van Hilvarenbeek werd deze ruzie, "twiste ende discordie" in een officieel stuk genoemd, 11 juni 1535 bijgelegd.

Hoger ideaal

Toen Riel een zelfstandige parochie werd, was het bestaande kapelletje een eenvoudig, langwerpig vierkant gebouwtje, waarschijnlijk zonder een uitgebouwd koor. Daarmee waren ze in Riel niet content. Ze wilden nu wel eens wat groter voor de dag komen, er werd dan ook flink aan de kerk gebouwd en uitgebreid. Een dakruiter werd met de naam van toren aangeduid. Zeker omdat er 2 klokken in hingen. De grootste, die in 1519 was gegoten, droeg de naam Antonius. De Oirschottenaar Joannes Heymans was de eerste monnik van Tongerlo, die de parochie bediende (benoemd 14 augustus 1609). Er werd voor hem een bestaand huis als pastorie ingericht. Tot 1824 is Riel door Tongerlo bediend geworden. Na de val van Den Bosch (1629) en het verbod van godsdienstoefeningen door katholieken ging de Rielse kerk op slot. Bijna 40 jaar was de parochie zonder herder. Vóór de val van Den Bosch had Riel zijn eerste protestant, die ook jaren lang de enige is gebleven. Dat was Adr. Staekenbroeck uit Goirle maar ook daar was hij import. Hij kwam van Bommel en vestigde zich in 1618 in Riel. Zijn vrouw en kinderen waren echter katholiek.

 

De torenspits in Chaam is klaar; nu de haan nog

De schade aan de torenspits en de ui van het kerkgebouw in Chaam, die was ontstaan door de storm op 10 maart 2019, is nu volledig hersteld. De spits met de prachtige ui, de gouden bol en het krachtige kruis staan fier te blinken in de zon. Het is prachtig als je Chaam binnen komt rijden. Er is maanden hard gewerkt. Zodra de omstandigheden zich daarvoor dienen, wordt de haan teruggeplaatst en dan sluiten we het project af met een bijzondere bijeenkomst.

We zijn blij, dat net voor de coronacrisis op 7 maart, we in de gelegenheid waren een groep enthousiaste Chamenaren de toren te laten beklimmen. Zij waren onderdeel van een goede sponsoractie: Kom naar boven als je durft! Ook veel andere begunstigers hebben het torenproject financieel ondersteund, waarvoor heel veel dank!

Het kerkgebouw in Chaam is klaar voor de toekomst!

 

Meimaand: Rozenhoedje bidden bij kapel OL Vrouw ter Sneeuw

Volgens een goede traditie bidden we iedere dinsdagavond in de meimaand het Rozenhoedje. Helaas kan dit ten gevolge van de coronamaatregelen, niet doorgaan. Maar ons prachtig verzorgd kapelleke is altijd voor u toegankelijk voor persoonlijk gebed. Er hangt een speciaal gebed, dat tot Maria gebeden kan worden. Zeker in deze moeilijke tijden ontvangt Maria graag veel wandelaars en fietsers. Mensen, die er speciaal naar toegaan om te vragen of te danken. Er kan een kaarsje worden opgestoken, net als in de Mariakapel van de H. Antonius Abt kerk met een persoonlijk gebed.

Het jubileum van OL Vrouw ter Sneeuw in Retie-Werbeek is uitgesteld tot 1 en 2 mei 2021.

 

Uitdaging rond verborgen diaconie

Een eerste gedachte bij verborgen diaconie is een hulpvraag die niet herkend wordt. We hebben het dan over een verborgen hulpvraag.

Echter, verborgen diaconie gaat over iets anders.

Caritas en diaconie

Caritas en diaconie zijn termen waarmee de concrete inzet van christenen voor mensen in nood, in welke vorm dan ook, wordt uitgedrukt. Caritas is het Latijnse woord voor ‘liefdadigheid’ (met op de achtergrond het Joodse begrip barmhartigheid’), diaconie komt uit het Grieks en betekent ‘dienstbaarheid’. Deze termen worden steeds vaker naast en door elkaar gebruikt.

 

Verborgen diaconie

In de parochie kennen we verschillende diaconale werkgroepen en diaconale projecten. Die activiteiten hoeven niet te worden uitgelegd. Even bij de overbuurvrouw binnenlopen om te kijken of je kunt helpen omdat ze ziek is of slecht ter been, is diaconie. Met de lockdown, als gevolg van het coronavirus, mensen opbellen om te horen hoe het gaat, ook dat is diaconie. Deze oorbeelden zijn vormen van diaconie, die vaak op persoonlijke titel plaatsvinden en aarvoor geen werkgroep is. Juist deze vorm van diaconie wordt bedoeld met verborgen diaconie.

Probleem van verborgen diaconie

Op zich is verborgen diaconie goed: niet alles hoeft via de kerken of via werkgroepen te worden georganiseerd. Soms ontstaat er echter een probleem.

Als voorbeeld noem ik hier het AZC. Vluchtelingenwerk Nederland constateert regelmatig dat vluchtelingen hulp nodig hebben die zij niet kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om taalmaatjes en sociale contacten. Een ander voorbeeld is vervoer naar de kerk. Om deze vormen van hulp mogelijk te maken is een vorm van organisatie nodig, zeker als er ook vanuit oecumenische gedachte wordt samengewerkt.

Als vrijwilliger of pastorale beroepskracht kunnen we dan op zoek gaan naar vrijwilligers die iets willen/kunnen betekenen voor de bewoners van ‘t AZC.

Maar die vrijwilligers zijn er al! Er zijn al veel mensen die op persoonlijke titel iets betekenen voor de bewoners van het AZC, maar we weten niet wie. Wat we moeten zien te voorkomen is dat we dubbel werk gaan doen.  

Waarom vrijwilligers zoeken als ze er al zijn?

Opbouwen van een netwerk

Binnen de verschillende dorpen zijn er de nodige netwerken van mensen en vrijwilligers die bij de meeste buitenstaanders niet bekend zijn. Deze vrijwilligers zijn in de dorpen actief en doen geweldig werk.

Maar wie zijn er actief in het AZC? Wat doen ze?

Zowel in onze parochie als binnen de PKN is hier geen zicht op. Om dubbel werk (of nog erger: elkaar tegenwerken) te voorkomen, wil ik de mensen die al iets doen in het AZC vragen om dit via mail bij mij bekend te maken. Wie zijn jullie, wat doen jullie, hoe vaak zijn jullie in het AZC, is er ‘n vorm van overleg of hebben jullie ‘n (eigen) netwerk? Waar loop je tegen aan? Als ik ook jullie contactgegevens mag ontvangen, dan gaan we kijken of er iets georganiseerd moet worden en wat dat dan zou moeten zijn.

Bedankt voor jullie (verborgen) diaconale inzet en jullie terugkoppeling.

Diaken Stefan Lange

E-mail: diakenstefanlange@gmail.com

 

Zie ik je nog?

Zie ik je nog, vroeg je mij

Als ik jarig was, belde je

In Zijn huis, hoorde ik je

Op een gewone zondag, ontmoet ik je

 

Marjo Kuiper

Voor mijn peetoom Jo, hij zong in mannenkoor Cecilia en mocht 80 jaar worden.

 

Johannes de Doper Vrij naar C. Hanegraaf

Jezus was opgegroeid tot ‘n volwassen man. En in die tijd was er ‘n kleine jongen, hij heette Benjamin. Samen met zijn vriendjes speelde hij in de omgeving van zijn dorpje. Toen hij naar huis ging om te gaan eten, zei hij tegen zijn moeder,‘er loopt een vreemde man op straat. Hij ziet er raar uit, hij heeft wilde haren en een grote zwarte baard. Hij heeft ‘n jas aan van kameelhaar met een leren riem. Ik ben een beetje bang voor hem. Hij is mager en ik denk dat hij erg arm is en honger heeft.’

‘Ja’, zei zijn moeder, ‘ik heb hem ook gezien. De mensen zeggen dat hij alleen sprinkhanen eet en honing. Hij doet niemand kwaad en hij heet Johannes. Hij gaat vaak naar de rivier de Jordaan. Veel mensen gaan met hem mee, dan gaan ze in het gras zitten en luisteren naar hem.’ De andere dag ging Benjamin en zijn vriendjes ook naar de rivier. Ze wilden zelf weleens zien wat die Johannes precies deed bij de Jordaan. Toen ze daar aankwamen, zagen ze vele mensen in ‘n groepje samen. In het midden zagen ze Johannes staan. Ze hoorden hem luid praten. Hij zei: ‘jullie doen allerlei dingen die niet goed zijn. Jullie moeten zeggen ‘Het spijt me, dat ik foute dingen doe. Ik zal het goed maken’.’ Ze zagen de mensen, die dit hardop zeiden en berouw toonden, naar Johannes toe lopen. Johannes ging in de rivier staan en zei: ‘kom naar me toe. Ik zal je wassen met water, dan kun je weer als ‘n goede mens verder leven.’ Johannes noemde dit dopen. Steeds meer mensen luisterden naar Johannes en lieten zich dopen in de Jordaan. Zo kreeg hij de naam Johannes de Doper. Benjamin en zijn vriendjes vonden het best wel spannend. De volgende dag was het precies hetzelfde, Johannes doopte opnieuw de mensen die beloofden om goed te leven. ’s Middags toen de zon op het hoogste punt stond, kwam er een man naar Johannes toelopen. Je kon zien dat het een belangrijke man was. Hij wilde zich ook laten dopen. Toen Johannes Hem zag, keek hij Hem erg lang aan. Hij zei: ‘niet ik moet U dopen, maar U moet mij dopen.’ De man antwoordde: ‘we moeten doen wat God van ons vraagt.’ Op dat moment kwam er een duif uit het niets uit de hemel en bleef boven het hoofd van die man vliegen. Toen doopte Johannes Hem.

Iedereen die aanwezig was en die dit zag merkte dat hier iets heel speciaals gebeurde. Ze waren erg onder de indruk. De man die door Johannes gedoopt was kwam uit Nazareth en Hij heette Jezus.

Onze nieuwe parochie heet ook Sint Jan de Doper, ik denk dat iedereen nu wel begrijpt waarom deze naam gekozen is. Het nieuwe logo van de duif zegt ook iets over onze nieuwe parochie. De duif heeft een takje met zes blaadjes in zijn bekje. De drie blauwe golven rechts onder in het logo zijn de golven van de Jordaan. Links boven zien we drie lichtgroene veertjes van de vleugels van de duif. Drie golven en drie veertjes zijn samen ook weer zes! Parochie Sint Jan de Doper heeft zes parochiekernen!