Parochie Sint Jan de Doper

NIEUWSBRIEF SINT JAN DE DOPER

Jaargang 1 - Nummer 1 - Maart 2020

 

Pastoraal team

Pastoor J. Demmers

Tel. 013-5081215

j.demmers@hotmail.com

 

Diaken S. Lange

Tel. 06-25338903

diakenstefanlange@gmail.com

 

Diaken G. Fennema

Tel. 06-30948209

gfennema@kpnmail.nl

 

Pastoraal werkster P. Vermeulen-Dekker

Tel. 06-51958259

p.vermeulendekker@gmail.com 

 

NOODNUMMER PASTORAAL TEAM 

06 - 83 40 97 87

  

Voorwoord

Beste lezers, u heeft nu de eerste nieuwsbrief van de nieuwe parochie Sint Jan de Doper in handen. De parochie die sinds 1 januari jl. is ontstaan uit de samenvoeging van de parochies te Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten.

Al voor de start van de nieuwe parochie was het besef aanwezig dat het heel belangrijk is parochianen te informeren. De commissie communicatie werd daarom opgericht. In deze commissie zijn alle parochiekernen vertegenwoordigd. In de commissie wordt nagedacht over de bevordering van de communicatie in en vanuit de parochie Sint Jan de Doper. Een van de middelen daarvoor is de nieuwsbrief. Het is daarom verheugend dat al snel na de oprichting van de nieuwe parochie wij u deze nieuwsbrief kunnen presenteren. U vindt daarin diverse informatie over onze parochie en haar parochiekernen, maar ook een stukje bezinning, een kinderpagina. Ook nieuws uit bisdom en wereldkerk wordt erin opgenomen. Dit alles om zo ook te laten zien dat wij samen de ene parochie Sint Jan de Doper vormen, waarin tal van activiteiten plaatsvinden. Het is goed dat zo veel mogelijk mensen kunnen lezen wat in onze  parochie gebeurt. We spreken de wens uit dat deze nieuwsbrief ons nog meer met elkaar mag verbinden.  

Pastoor J. Demmers

 

Op weg naar Pasen

Carnaval en dan beginnen aan de voorbereiding op Pasen. Immers met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Met het ontvangen van het askruisje wordt ons erop gewezen: Bedenk dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren. We worden gewezen op onze vergankelijkheid. We willen het misschien niet graag horen, maar wij mensen zijn kwetsbaar en tijdelijk.

Alle leven is sterfelijk. Midden in het leven zijn wij door de dood omgeven. Maar ons christelijk geloof blijft hier niet bij stilstaan. We mogen ons bezinnen op onze vergankelijkheid, maar vanuit christelijk perspectief: dit leven op aarde mag dan wel vergaan, we leven verder over de grens van de dood heen. Dat is onze zicht op de toekomst. Daarom zijn we ook weer op weg naar Pasen, naar dat grote feest van het leven, het feest van de verrijzenis. De dood heeft niet het laatste woord. Christus heeft ons dat laten zien. Zijn dood aan het kruis betekende niet het einde. Pasen volgde, de ontdekking van het lege graf en het tot zich laten doordringen bij de eerste leerlingen: Jezus leeft.

In deze veertigdagentijd leven wij hier naar toe. Dit is een tijd, zoals een prefatie van de veertigdagentijd zegt, van meer toeleg op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, van grotere trouw aan de sacramenten.

In deze tijd, die ook Vastentijd genoemd wordt, kunnen wij proberen ons wat meer te onthouden in eten en drinken, en daardoor wat uit te sparen ten gunste van hen die het minder goed hebben, door bijvoorbeeld steun aan de vastenactie waar u elders meer over leest. We kunnen proberen minder tijd te besteden aan onze computer en smartphone, en daardoor wat meer tijd te besteden aan het bidden en aandacht voor onze naasten. Dit alles opdat we op een goede manier toeleven naar Pasen. Zodat we ook in ons leven getuigen kunnen zijn van het verrijzenisgeloof, dat is een geloof dat ons doet geloven in een leven sterker dan de dood, maar ook een geloof dat aanzet tot opstanding, tot doen opstaan van mensen met tegenslag, mensen vol verdriet om wat voor reden dan ook. Dat wij mensen zijn die in navolging van Jezus Christus licht brengen in onze wereld. Verrijzenisgeloof is geloof dat het licht de duisternis kan verdrijven. Als gelovigen zijn wij mensen van het Licht. Moge dan het licht van Christus, dat symbolisch tijdens de Paaswake zal worden binnengedragen ook ons leven verlichten.

Pastoor J. Demmers

 

De bestuurlijke organisatie Sint Jan de Doper 

Op 1 januari 2020 is in onze regio de nieuwe parochie Sint Jan de Doper gestart. Deze parochie is een samenvoeging van de zes katholieke kerken uit Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten.

 

Pastoraal team 

Het pastoraal team van parochie Sint Jan de Doper bestaat uit vier personen:

pastoor J. Demmers, diaken G. Fennema, diaken S. Lange en pastoraal werkster P. Vermeulen.

 

Parochiebestuur

Onze nieuwe parochie heeft een nieuw bestuur. Hieronder stellen we hen graag aan u voor. Het nieuwe parochiebestuur bestaat uit zeven personen. Uit iedere voormalige parochie is er één afgevaardigde en pastoor Demmers is voorzitter.

Naast voorzitter Pastoor Demmers zijn benoemd in het bestuur:

Mw. Ine Ultee (H. Antonius Abt (C)) Vice-voorzitter, 

Mw. Nicole Broekman (H. Willibrordus) Secretaris,

Dhr. Jan Verhoeven (Onze Lieve Vrouw van Bijstand) Penningmeester,

Dhr. Peter Dirven (H. Bernardus) Gebouwen,

Dhr. Ernest olde Scheper (St. Petrus’ Banden) Communicatie en

Dhr. Jos Vanhooren (H. Antonius Abt (R)) Begraafplaatsen.

De bestuursleden van de Sint Jan de Doper nemen veel ervaring mee.

Bovengenoemden waren allen al actief in de voormalige parochiebesturen.

 

 

Zes parochiekernen

De nieuwe parochie Sint Jan de Doper bestaat uit de zes voormalige parochies, deze heten nu parochiekernen. Iedere parochiekern behoudt de naam van de patroonheilige en blijft deze herdenken. Elke parochiekern heeft een parochiekerncommissie die bestaat uit 3 tot 5 personen. De taken van de parochiekerncommissie zijn namens het parochiebestuur zorgdragen voor de praktische organisatie en uitvoerende beheertaken in de parochiekern. Ze organiseert het werk ter plaatse met de inzet van de vrijwilligers en beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur ter beschikking stelt voor de lokale parochiële en pastorale activiteiten. Onze vrijwilligers voeren veel essentiële taken uit voor onze parochie. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

 

Gezin & Geloof

Voorbereiding 1e H. Communie

Open je hart

Dit jaar gaan 57 communicanten en hun ouders op weg met het thema ‘OPEN JE HART’ tijdens de voorbereiding van de eerste H. Communie. De eerste bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden in Alphen, Gilze en Chaam. Vanaf dit najaar is er een supportteam eerste H. Communie gevormd voor het samenwerken van de zes kerkdorpen. Onder leiding van pastoraal werkster Pauline Vermeulen-Dekker werken we intensief samen op weg naar een uniforme voorbereiding voor de zes kerkdorpen.

Samen op weg met Jezus

Het programma is vernieuwd. De kinderen en hun ouders worden voorbereid met de methode ‘Samen op weg met Jezus.’ In deze methode staat het leven van Jezus centraal. Met de kinderbijbel ontdekken we wie Jezus is en welke boodschap Hij voor ons heeft. Net als zijn 12 leerlingen volgen we Hem. Dat doen we tijdens de bijeenkomsten maar ook thuis wordt er in de kinderbijbel gelezen en maken we opdrachten in het Doeboek ‘Ik vier met Jezus.’

 

Voorbereiding in Alphen, Chaam en Gilze

Dit jaar komen kinderen en hun ouders uit vijf kerkdorpen voor het eerst samen om deel te nemen aan de voorbereidingsbijeenkomsten. In Gilze worden de kinderen uit Riel en Gilze voorbereid. In Chaam worden de bijeenkomsten gehouden voor de kinderen uit Baarle Nassau, Chaam en Ulicoten. Zo leren we elkaar kennen over de grenzen van ons eigen dorp. Vanwege de groepsgrootte is dit jaar ervoor gekozen om de kinderen uit Alphen in hun eigen kerkdorp voor te bereiden.

De communicanten ontvangen voor het eerst de H. Communie op:

Zondag 19 april: 10.00 uur in Alphen en om 12.00 uur in Baarle-Nassau

Zondag 10 mei: 10.00 uur in Riel en om 12.00 uur in Ulicoten

Zondag 17 mei: 10.00 uur in Gilze en om 12.00 uur in Chaam

 

Gezin & Geloof

H. Vormsel 

Op 18 januari ontvingen 16 vormelingen het sacrament van het H. Vormsel. Het thema van de viering was ‘Brave Young Hearts’. Voorafgaand aan de viering vond er een meet & greet met bisschop Liesen plaats waarbij de vormelingen de gelegenheid hadden om vragen te stellen zoals: Houdt u zich aan de tien geboden? Waarom kunnen we God niet zien? 

In zijn homilie ging de bisschop in op de onderlinge band tussen Jezus en mensen. Die band is als een vriendschap. Aan de hand van een voorbeeld uit de film ‘Home Alone’ leerde hij ons dat twee vrienden elkaar niet altijd hoeven te zien maar dat de onderlinge band blijft bestaan.  

Als teken van de vriendschap met Jezus Christus ontvingen de vormelingen een bijzonder teken: het zegel van de heilige Geest.

De vormelingen zijn inmiddels nog een keer bij elkaar geweest. Samen met het team Vormsel wordt gewerkt aan een nieuwe ontmoeting in het voorjaar.

 

Diensten Parochie Sint Jan de Doper 

Za 14 mrt  Gilze      17:00 Eucharistieviering

                Alphen    19:00 Eucharistieviering

                B-Nassau 19:00 Woord- en Communieviering

Zo 15 mrt Riel         09:30 Eucharistieviering

                Ulicoten  09:30 Woord- en Communieviering

                Chaam    11:00 Woord- en Communieviering

Za 21 mrt Gilze       17:00 Woord- en Communieviering

                Alphen    19:00 Woord- en Communieviering

                B-Nassau 19:00 Eucharistieviering

Zo 22 mrt Riel         09:30 Woord- en Communieviering

                Ulicoten  09:30 Eucharistieviering

                Chaam    11:00 Eucharistieviering

 Za 28 mrt Gilze      17:00 Eucharistieviering

                Alphen    19:00 Eucharistieviering

                B-Nassau 19:00 Woord- en Communieviering

Zomertijd: in de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok 1 uur vooruit

Zo 29 mrt  Riel        09:30 Eucharistieviering

                Ulicoten  09:30 Woord- en Communieviering

                Chaam    11:00 Woord- en Communieviering

Palmpasen

Za 4 april  Gilze      17:00 Woord- en Communieviering

                Alphen    19:00 Woord- en Communieviering

                B-Nassau 19:00 Eucharistieviering

 Zo 5 april Riel         09:30 Woord- en Communieviering

                Ulicoten  09:30 Eucharistieviering

                Chaam    11:00 Eucharistieviering

Witte Donderdag

 Do 9 april Alphen    19:00 Eucharistieviering

Goede Vrijdag

Vr 10 april Alphen    15:00

                B-Nassau 15:00 Kruisweg met kruishulde

                Gilze       15:00

                Riel         19:00 Kruisweg met kruishulde

                Chaam     19:00 Kruisweg met kruishulde

Paaswake

Za 11 april Alphen    20:00 Eucharistieviering Regioviering

Eerste Paasdag

Zo 12 april Gilze       09:30 Eucharistieviering

                 Riel         09:30 Woord- en Communieviering

                 Ulicoten  09:30 Woord- en Communieviering

                 Alphen     11:00 Woord- en Communieviering

                 Chaam     11:00 Woord- en Communieviering

                 B-Nassau  11:30 Eucharistieviering

Tweede Paasdag

Ma 13 april Chaam     10:00 Eucharistieviering Regioviering

 

Za 18 april Gilze        17:00 Eucharistieviering 100 jr. Koorkring

                 Alphen     Geen dienst i.v.m. EHC

                 B-Nassau  Geen dienst i.v.m. EHC

Zo 19 april Riel          Geen dienst i.v.m. Koorkring

                 Ulicoten   Geen dienst i.v.m. Koorkring

                 Alphen     10:00 Eucharistieviering Eerste H. Communie 

                 Chaam     Geen dienst

                 B-Nassau  12:00 Eucharistieviering Eerste H. Communie

Za 25 april Gilze        17:00 Woord- en Communieviering

                 Alphen     19:00 Woord- en Communieviering

                 B-Nassau   19:00 Eucharistieviering

Zo 26 april Riel           09:30 Woord- en Communieviering

                 Ulicoten    09:30 Eucharistieviering

                 Chaam      11:00 Eucharistieviering

 

Vieringen op weekdagen

Maandag 15:00 uur Janshove in Baarle-Nassau

Dinsdag 10:00 uur De Hoogt in Alphen

Woensdag 14:00 uur St. Franciscus in Gilze

Donderdag 09:30 uur Sacristie in Riel

2e en 4e Vrijdag 10.00 uur De Geerhof in Chaam

 

Koorkring Gilze bestaat 100 jaar 

Op zaterdag 18 april viert Koorkring Gilze, nu bestaande uit de kerkkoren van Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Molenschot, Riel, Rijen en Ulicoten haar 100-jarig bestaan. Een mijlpaal om niet zomaar voorbij te laten gaan. 

Om 17.00 uur die zaterdag zingen we gezamenlijk de plechtige eucharistieviering in de Sint Petrus’ Bandenkerk te Gilze. Mgr. H. Lommers zal hoofdcelebrant zijn met assistentie van pastoor J. Demmers en diaken J. Smies, onze geestelijk adviseur.

Wij hopen dat vele parochianen met ons mee komen vieren in Gilze. We zijn allemaal al aan het repeteren hiervoor. Komt u ook? Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Namens koorkring Gilze, secr. Jacqueline van der Kaa-Swolfs

 

Pasen is Opstaan 

Opstaan

je oefent het dagelijks,

soms vroeg, soms laat,

soms blij en gelukkig,

soms met tegenzin.

 

Opstaan

en je plaats afstaan,

is een beetje meer mens worden

voor een ander

die moeilijk te been is;

het is een beetje sterven

aan eigenliefde en gemakzucht.

 

Opstaan

is niet langer blijven zitten,

is op het nieuwe gericht zijn,

is geroepen zijn op weg te gaan. 

 

Opstaan

is je niet neerleggen

bij verdrukking,

bij wat mensen met macht eisen,

is je niet neerleggen

bij je eigen fouten en tekorten.

 

Opstaan

is je laten wekken,

is in opstand komen

tegen dat leventje van ons

dat geen echt “opgewekt leven” is.

 

Frans Weerts

 

Spreekuur parochiekernen 

H. Willibrordus - Alphen: U kunt tel. een afspraak maken 508 1215

O.L. Vrouw van Bijstand - Baarle-Nassau: Dinsdag van 9.00 tot 10.30 uur

H. Antonius Abt - Chaam: Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

St. Petrus’ Banden - Gilze: Wo en do van 9.00 tot 11.00 uur

H. Antonius Abt - Riel: U kunt tel. een afspraak maken 508 1215

H. Bernardus - Ulicoten: Maandag van 9.15 tot 10.30 uur

 

500 jaar Parochie Riel deel 1

Dit jaar viert de kerk in Riel dat zij 500 jaar geleden Parochierechten kreeg en zelfstandig werd. We willen dit vieren op 30 augustus 2020. Samen met onze dorpsarchivaris Ton van Gool en Simon Segers brengen we u via deze weg al vast een klein stukje geschiedenis.

De parochie Riel bestaat van oudsher uit drie enigszins ver uit elkaar gelegen wijken. Dat zijn het Kerkeind, Brakel en het Zandeind. Eens behoorden deze drie buurtschappen onder de parochie Alphen, waarvan de pastoor de rechtsmacht in Riel bezat. Men kerkte te Alphen. Dat ging goed zolang Riel zo klein bleef als het was, maar toen het aantal inwoners in de 15de eeuw aanzienlijk groter werd, begon dit de Rielenaren toch te vervelen. Men mocht in die tijd niet tegen een eindje lopen hebben opgezien, maar 's zondags naar de kerk gaan, betekende toch nog altijd een hele tippel. Dit had nogal eens misverzuim tot gevolg. Geen wonder, dat de Rielenaren in hun streven naar een eigen kerkje steun vonden bij Joannes van Nuewelijnd of van de Nieuweland, die al in 1418 was aangenomen om als geestelijke de parochie Alphen mede te bedienen. Zo verrees op de z.g. Ronde Akker een kleine kapel in het midden van het Kerkeind. Dat betekende de eerste stap op weg naar parochiële zelfstandigheid voor Riel.

De eigen kapel van Riel schijnt in het midden van de 15de eeuw tot stand te zijn gekomen. Voordat pastoor Van de Nieuweland intrad in 't klooster van Tongerlo, had hij de nodige fondsen bijeengebracht om voortaan geregeld in de kapel mis te doen. Op 4 mei 1444 werden de door een dertigtal Rielenaren voor dit doel toegezegde renten notarieel vastgelegd. Het altaar werd geplaatst onder bescherming van de H. Maagd, de H. Catharina en Petrus en Paulus, van wie de bevolking blijkbaar "St. Katrien" als patrones beschouwde. Later (1516), toen er een beneficie was ingesteld onder de Koningin des Hemels, H. Moeder Anna, H. Antonius-abt en de H. Lucia - dus aan heiligen geen gebrek! - zag St. Katrien zich als patrones verdrongen door St. Antonius-abt, die tot op de dag van vandaag de patroon van de Rielse kerk is gebleven. Sinds de instelling van het nieuwe beneficie sprak men voortaan van de St. Antoniuskapel, die echter nog altijd onderhorig was aan Alphen, al gingen de Rielenaren daar nu niet meer naar de kerk.

Jeannette Wouters

 

De torenspits in Chaam is bijna klaar, maar we hebben u nog nodig! 

De parochiekern Chaam wil graag sponsors voor de afwerking van de torenspits met ui voor de toren in Chaam. Het werk heeft langer geduurd dan gepland en het werk is intensiever aangepakt, dan in eerste instantie gepland. Verbouwen en renoveren valt vaak tegen!

U wilt toch ook, dat het kerkgebouw in Chaam blijft bestaan, of u nu gelovig bent of niet?!

Maak uw donatie over aan

NL06 RABO 0110 1035 80

t.n.v. H. Antonius Abt Chaam

met als betalingskenmerk ‘reparatie torenspits Chaam’.

Alvast hartelijk dank voor vele gulle gevers!

 

Algemene ziekenzalving in de Geerhof

Pastoor Demmers dient vrijdag 24 april om 10.30 uur tijdens een gemeenschappelijke viering de Ziekenzalving toe aan bewoners en andere parochianen. Weet u gesterkt in de liefde van Jezus Christus. Zijn liefde komt speciaal tot uitdrukking in het sacrament van de ziekenzalving. We kunnen samen bidden om nabijheid en kracht.

Meer informatie bij Elly De Swart tel. 0161-491842. 

 

Bezoek aan Retie-Werbeek 

In Retie-Werbeek wordt op zondag 3 mei gevierd, dat 375 jaar geleden het beeld van OL Vrouw ter Sneeuw in Chaam werd gevonden door Willem Verreyt. Het beeld werd naar Werbeek-Retie gebracht. Vanuit daar zijn we gevraagd om dit 375-jarig jubileum mee te vieren en het beeldje mee te brengen. We zouden het fijn vinden als vele mensen deze zondag met ons meegaan naar Retie-Werbeek. Neem contact op met een van de bestuursleden van de parochiekern Chaam. Bij voldoende belangstelling wordt er gezamenlijk vervoer geregeld.

 

25 jaar Bernardusoctaaf Ulicoten dit jaar  

Ieder jaar eren we in onze Bernarduskerk en bij de Bernarduskapel de H. Bernardus, patroon van onze kern. Zet dus alvast maar in uw agenda: 

20 t/m 27 augustus: acht dagen feest in Ulicoten.

In 1995 opperde onze toenmalige pastoor Maickel Prasing om het octaaf weer in ere te herstellen en de oude traditie weer op te pakken om echt acht dagen samen te vieren. De toenmalige werkgroep Bernardus stemde hiermee in en zette er samen met pastoor Maickel Prasing de schouders onder. Voorheen was het diverse jaren alleen feest op 20 augustus, sterfdag van de H. Bernardus en de zondag tijdens het octaaf met de kermis om dan af te sluiten op de octaafdag 27 augustus.

Het plan was om het vijf jaar te proberen en dan te beslissen om wel of niet door te gaan. En we gaan er nog steeds mee door. Dat alles dankzij de inzet van vele voorgangers, koren en vrijwilligers en niet te vergeten alle pelgrims die één of meerdere vieringen bezochten te voet, per fiets of met de auto of ABC-bus.

De start van de organisatie van dit jubileumoctaaf is alweer begonnen. Er zal zeker een extra feestelijk tintje aan dit octaaf gegeven worden. Pastoor Maickel Prasing heeft al toegezegd om op de zondag 23 augustus om 10.30 uur voor te gaan op de bedevaartsdag. U leest er meer over in een volgende editie van de nieuwsbrief van onze Sint Jan de Doperparochie.

 

Kennis moet je delen

Interview met Patrick uit Zambia

Hij was nog maar een peuter toen zijn moeder hem naar het weeshuis in Mbala, Zambia bracht. Patrick Siluyele (23) kreeg er onderdak, verzorging en een opleiding. Hij vertelt wat dit voor hem betekent.  

Hoe kwam je in het weeshuis terecht?

“Mijn vader was hoofd van een school toen hij ziek werd en overleed. Onze familie wilde niet helpen en mijn moeder kon uiteindelijk niet voor ons gezin zorgen. We leden honger. Ze haalde mijn broers en zusjes van school, om geld te gaan verdienen voor eten. Ik was nog te klein. Ze bracht mij naar de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, die me opnamen in hun opvangcentrum voor weeskinderen. Toen ik ouder werd stuurden ze me naar school. Dankzij hen heb ik het vak van kleermaker geleerd en weet ik hoe ik groente moet verbouwen. Daar zal ik ze eeuwig dankbaar voor blijven.”

Je geeft tegenwoordig naailes. Waarom doe je dat?

“Iemand heeft mij zijn kennis en vaardigheden bijgebracht, die wil ik op mijn beurt doorgeven aan anderen, ook aan gehandicapten trouwens. Die hebben het moeilijk in onze gemeenschap. Met de vaardigheden die ze leren kunnen ook zij straks voor zichzelf zorgen.

Mensen zien jou als een voorbeeld, hoe vind je dat?

“Het voelt goed dat anderen van mij leren, maar daar wil ik niet over opscheppen. Ik probeer gehoorzaam te zijn en goed te luisteren. Ik vind het belangrijk om belangstelling en volledige inzet te tonen bij alles wat ik leer en doe. En ook dat je bereid bent kennis te delen met anderen.” 

Wat zou jij je eigen kinderen later willen meegeven?

“Dat ze goed met anderen moeten samenleven, gehoorzaam zijn en anderen respecteren. Luisteren en leren. Je weet tenslotte nooit van wie je morgen hulp nodig hebt.”

Op www.vastenactie.nl staat nog meer informatie over de projecten.

Doneer voor de vastenactie middels het vastenactie-zakje of via de collecte/

bussen in de kerk. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

 

Hanno de haas, Corrie Hanegraaf 

Het was zondagmiddag en het was Pasen. Hanno hoorde de klokken luiden. Als hij even een kijkje kon nemen op de weg, dan zag hij veel mensen lopen. Zij gingen naar de kerk. Ze hadden mooie kleren aan, ze waren op z’n Paasbest. Het was prachtig weer, de zon scheen. Het was heerlijk om buiten te lopen. De weide was groen en vol met madeliefjes. Er waren al groene blaadjes aan de bomen. Hanno huppelde vrolijk door de wei. Hij ging op bezoek bij de kippen van boer Koos. Maar de kippen van boer Koos waren allemaal erg boos.

Ze wilden niet in het kippenhok. Ze wilden veel liever in de wei lopen net als Hanno. “Goede morgen kippen” zei Hanno, ik ben de Paashaas. Maar de kippen lachten hem uit en zeiden “Dat kan niet, Paashazen bestaan niet”. Er zijn alleen paaseieren en die leggen wij. Met Pasen eten de mensen allemaal paaseieren. Soms komen er ook lieve kuikentjes uit onze eieren. Hazen kunnen geen eieren leggen en krijgen ook nooit kuikentjes. Dag Hanno, ga jij maar vlug naar je hazenvrouwtje in het bos, want zij zit daar helemaal alleen. Toen werd Hanno een beetje verdrietig. Hij ging maar vlug terug naar zijn nestje. Toen hij daar binnen kwam, was er een grote verrassing. Er waren zes lieve kleine hazenkindertjes geboren. Hanno keek trots naar zijn kindertjes en zijn vrouwtje.

Hij maakte ‘n sprongetje van plezier. Ssst... zei zijn vrouw, ze slapen! Toen ging Hanno naar buiten om lekkere verse groene klaverblaadjes voor zijn vrouw te plukken. Het was een echt Paasfeest, niet alleen in het hazennestje, maar ook bij de kippen. Zij mochten nu ook buiten lopen van boer Koos. Toen Hanno kwam vertellen dat hij zes kleine hazenkindertjes gekregen had, kakelden de kippen van plezier.

En het was Paasfeest in het hele land, want de mensen vierden dat Jezus was verrezen. Hij was gestorven aan het kruis en in het graf gelegd. Maar nu leeft Hij weer en begint zijn nieuwe leven.  

 

Cryptisch omschreven

Welk woord zoeken we?

Mijn eerste is niet leeg.

Mijn tweede is niet vol. 

Mijn geheel kan niet meer worden aangevuld.