Archief actueel

 Afscheid

Afgelopen weken heb ik van veel mensen afscheid genomen. Heel bijzonder, warm en hartelijk was het afscheid in de vieringen op zaterdagavond met het Jongerenkoor Baarle-Nassau en op zondagochtend met alle parochianen van de regio in Chaam.

Van de mooie en bemoedigende woorden ben ik wel een beetje stil geworden, het vervuld mij met grote dankbaarheid. Ik ben dankbaar dat ik in de afgelopen drie jaar de kans heb gekregen, om hier in de regio, mijn priesterschap ten volle te beleven. Ik voel me gesterkt, bemoedigd, opgebouwd en gedragen. Gedragen door lieve woorden van begrip en bemoediging, gedragen door uw gebed. Laten we voor elkaar blijven bidden!

Ik ben heel dankbaar dat ik als priester, een klein, maar zichtbaar instrument van Gods genade mag zijn. Dat vervult mij met grote vreugde. Bij mijn priesterwijding, kreeg ik van de bisschop de spreuk mee: ‘In nomine Domini feliciter’ – in de naam van de Heer gelukkig. Dat ben ik, Godsgelukkig! 

Door te leven met God, door ons leven in Zijn hand leggen, kunnen we met Maria zeggen: Mij geschiede naar Uw Woord. En is onze bede in het Onze Vader ‘Uw wil geschiede’ – uitdrukking van onze vrijheid en overgave aan God voor wie alles mogelijk is.

Ik ben dankbaar dat ik met een vrij hart, en van harte ‘Ja’ heb kunnen zeggen op de vraag van de bisschop om een nieuwe benoeming te aanvaarden in Zeeuws Vlaanderen.

Dankbaar, in liefde moet ik u nu loslaten, maar ik voel mij door God en door u gedragen, vol van genade. Zo begin ik vol goede moed, met geloof, hoop en liefde aan een nieuw begin in Zeeuws Vlaanderen.

Ik dank u allen hartelijk voor de afgelopen jaren, heel veel dank! Ik wens u vrede en alle goeds. Dat wij elkaar niet loslaten, maar blijven dragen in gebed.

In nomine Domini feliciter!

Kapelaan van Velthoven

 

Kanselbericht weekend 1/2 september Alphen Gilze

Beste mensen

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de zes parochies in het samenwerkingsverband Alphen-Gilze wil ik u de volgende mededeling doen.

Aan het begin van de zomerperiode hebben we u meegedeeld dat we afscheid moeten nemen van kapelaan Van Velthoven, omdat hij door de bisschop per 15 oktober wordt benoemd tot kapelaan in de drie parochies van Zeeuws Vlaanderen. We hebben u laten weten dat we met het bisdom in gesprek zijn gegaan over de invulling van de vacature die in het team was ontstaan. Daarover kunnen we u nu het volgende meedelen:

De bisschop van Breda heeft aan priester Federico Ceriani gevraagd een aanstelling te aanvaarden in het pastoraal team van onze parochies. Federico Ceriani heeft daarmee ingestemd. Hij wordt met ingang van 15 oktober benoemd als kapelaan in onze parochies.

Federico Ceriani is 17 jaar geleden tot priester gewijd in Argentinië. Hij heeft in meerdere landen ervaringen opgedaan in het parochiepastoraat. Van 2004 tot 2013 is hij kapelaan en pastoor geweest in parochies in het bisdom Roermond. In die tijd heeft hij bisschop Liesen leren kennen. De afgelopen jaren heeft pastor Ceriani met bisschop Liesen gesproken over een mogelijke benoeming in ons bisdom. Onze bisschop heeft hem gevraagd kennis te maken met het pastoraal team en de parochiebesturen van onze parochies. Die kennismaking is positief verlopen, en de parochiebesturen en het pastoraal team verwelkomen kapelaan Ceriani als nieuwe kapelaan in onze parochies. Ze zijn verheugd dat de vacature in ons team zo snel ingevuld is kunnen worden. Het is de bedoeling dat kapelaan Ceriani gaat wonen in de kapelanie in Chaam. Tot die tijd woont hij in Breda.

Kapelaan Ceriani zal in onze parochies gepresenteerd worden op of zaterdag 20 oktober tijdens de Eucharistieviering in de Willibrorduskerk te Alphen om 19.00 uur. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om met hem kennis te maken. We nodigen u hiervoor van harte uit.

 

Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze

Zoals  u weet hebben de zes parochies van de regio Alphen-Gilze,  te weten Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, van bisschop Liesen de opdracht gekregen om in 2020 als één grote parochie verder te gaan. Omdat we al geruime tijd samen werkten, hebben we eensgezind deze opdracht opgepakt. Ruim een jaar geleden is een ‘samenvoegingscommissie’ aan de slag gegaan. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de zes parochiebesturen met pastoor Demmers als voorzitter. We worden begeleid door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw.

Bij de beoogde samenvoeging houden de zes huidige parochies op te bestaan en gaan alle rechten en verplichtingen van de zes afzonderlijke parochies over naar de nieuwe parochie. De huidige parochies zullen na de samenvoeging verdergaan als parochiekernen.

De samenvoegingscommissie heeft tot taak om voor de nieuwe parochie een parochieplan op te stellen. Daarin moeten beleidskeuzes voor de middellange termijn en werkplannen voor het eerste jaar worden vastgelegd. De commissie is begonnen met inventariseren. Zij heeft de huidige zes parochies goed in kaart gebracht en kan aan de hand daarvan vaststellen wat de nieuwe parochie te wachten staat.

Over de bestuurlijke inrichting van de nieuwe parochie heeft de samenvoegingscommissie inmiddels een duidelijk beeld voor ogen. Bij de oprichting moet de nieuwe parochie een bestuur krijgen dat is samengesteld uit zeven leden: de pastoor, als voorzitter, en een lid uit elk van de zes huidige parochies. Deze bestuursleden worden benoemd door de bisschop. Het parochiebestuur houdt zich bezig met het opstellen van het beleid van de nieuwe parochie en het aansturen van de parochiekernen.

Elk van de parochiekernen krijgt een parochiekerncommissie. Namens en in overleg met het parochiebestuur zorgt de parochiekerncommissie voor het organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden in hun  parochiekern. De parochiekerncommissies beheren ook de middelen die het parochiebestuur daarvoor ter beschikking stelt.

Tot het beleid hoort ook het gebouwenbeleid. Het parochiebestuur laat zich daarbij adviseren door de gebouwencommissie, die is samengesteld uit leden van de huidige zes parochiebesturen. Op dit moment doen we ons uiterste best om de zes kerken open te houden. We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar op korte termijn is er geen sprake van sluiting van één of meerdere kerkgebouwen. 

De samenvoegingscommissie streeft ernaar om eind volgend jaar een concept van het parochieplan voor te leggen aan de bisschop. Voor het zover is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Er is in elk geval één onderwerp waarbij alle parochianen worden betrokken: het kiezen van een naam voor de nieuwe parochie. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u nog.

Als u vragen hebt over het samenvoegingstraject, kunt u voor informatie terecht bij de huidige parochiebesturen. Zij kunnen u meer vertellen en/of doorverwijzen naar de samenvoegingscommissie.

Namens de samenvoegingscommissie, 

pastoor J. Demmers

 

Kanselbericht parochies Alphen-Gilze 8 juli 2018

Beste mensen

Namens het pastorale team en de parochiebesturen van de zes parochies in de regio Alphen-Gilze  kan ik u het volgende mededelen:

In november 2015 werd Jochem van Velthoven tot priester gewijd en benoemd tot kapelaan in onze zes parochies. In de afgelopen jaren heeft kapelaan van Velthoven zich van harte ingezet voor het pastoraat in onze parochies. Hij heeft daarbij veel aandacht gegeven aan het individueel pastoraat en aan de zorg voor jongeren, en hij is vertrouwd geworden in onze parochies.

De bisschop heeft kapelaan van Velthoven gevraagd om een nieuwe benoeming te aanvaarden. Het gaat om een benoeming als kapelaan voor de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen, met hoofdaandacht voor de Elisabethparochie in Terneuzen. Jochem van Velthoven heeft de bisschop laten weten dat hij die nieuwe benoeming van harte wil aanvaarden. De bisschop heeft hem gevraagd actief te blijven voor het tiener- en jongerenpastoraat in het bisdom. Dat heeft kapelaan van Velthoven toegezegd. De benoeming in Zeeuws-Vlaanderen zal ingaan op 15 oktober 2018. Jochem van Velthoven zal gaan wonen in Terneuzen.

Dit alles betekent dat wij afscheid moeten nemen van kapelaan van Velthoven. We doen dat niet graag, want zijn inzet in onze parochies is waardevol en we weten hoezeer hij door onze parochianen wordt gewaardeerd. Van de andere kant hebben we ons altijd gerealiseerd dat zijn aanstelling in onze parochies een zekere tijdelijkheid zou hebben. We zijn hem in ieder geval heel dankbaar voor de wijze waarop hij bij ons heeft gewerkt. Op een later tijdstip laten we u weten wanneer we afscheid van hem nemen.

We zijn met het bisdom in gesprek over de vacature die is ontstaan. Het bisdom heeft ons toegezegd te zoeken naar een kandidaat die het team kan komen versterken wanneer kapelaan van Velthoven vertrekt. Wanneer daar meer over bekend is zullen wij u daarover berichten.

 

Geloofsgesprek 11 juni met Kapelaan van Velthoven

Eerder dit jaar (26 februari) was kapelaan van Velthoven te gast in het geloofsgesprek. Hier werd gesproken over het thema: hoe kan de katholieke kerk meer betekenen in het leven van jongeren?

Deze uitzending is na te zien op ‘uitzendinggemist.nl’ of via de website van KRO-NCRV

https://www.kro-ncrv.nl/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2017/jochem-van-velthoven

Aanstaande zondag 11 juni volgt een nieuw gesprek wat ingaat op het pastoraat jonge gezinnen in onze regio. Om 10.15 uur zal het geloofsgesprek worden uitgezonden op NPO 2, voorafgaand aan de Eucharistieviering. De eucharistievieringen komen uit alle delen van het land, uit alle bisdommen. KRO gaat het land in en kiest er bewust voor om iedere week de vitaliteit van geloof en kerk op meerdere plekken te laten zien.

 

Parochieavond Chaam op 11 mei: de kerk op weg naar de fusie

Zoals u hebt gehoord gaan de 6 parochies van de regio op verzoek van de bisschop samen. Uiterlijk 1 januari 2020 moet de fusie zijn afgerond. Wij kunnen ons voorstellen dat u veel vragen hebt en misschien ook wel tips of aandachtspunten. We kunnen waarschijnlijk nog niet al uw vragen beantwoorden, maar we willen u graag in een vroeg stadium op de hoogte houden van het hele proces. Het parochiebestuur van Chaam gaat graag met u in gesprek tijdens onze vierde parochieavond op 11 mei a.s. De kerk is vanaf 19 uur open en we ontvangen u met koffie en thee. De bespreking begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom! 

 

Theater in de kerk

Op zaterdag 13 mei organiseert onze jongerengroep LEF in samenwerking met het bisdom ‘Theater in de kerk’. In één dag wordt er door jongeren in de leeftijd van 12 tot 26 jaar een theaterproductie gemaakt. Het Bijbelverhaal ‘de barmhartige Samaritaan’ is de basis voor het script. De jongeren doen alles zelf, van muziek tot dans, van decor tot techniek en van kostuum tot drama.

Alle jongeren in onze regio zijn uitgenodigd om aan deze onvergetelijke theaterproductie mee te werken. Ze zijn vanaf 10.00 uur welkom in de kerk te Chaam.

Alle parochianen worden uitgenodigd om ’s avonds naar de voorstelling te komen kijken; deze begint om 19.00 uur in de kerk van Chaam.

Komt dat zien! Vertel het verder! Kijk op Facebook ‘theater in de kerk’!

 

Maria van Fatima

Zaterdag 13 mei is een belangrijke dag voor ons Bisdom en de andere Bisdommen. Want op die dag wijden de Nederlandse bisschoppen hun bisdommen toe aan het Onbevlekt hart van Maria. Zij doen dat tijdens de vesperviering (om 15.00 uur) in de Onze Lieve Vrouwebasiliek te Maastricht. Aanleiding voor de toewijding is het feit dat Maria honderd jaar geleden in Fatima te Portugal is verschenen.

Bij gelegenheid van de herinnering aan deze verschijning maakt het beeld van Maria van Fatima een rondgang door ons Bisdom en komt ze als eerste in onze regio. In de vieringen besteden we hier extra aandacht aan.

Zaterdag 13 mei in Gilze en Alphen; zondag 14 mei in Riel; zaterdag 20 mei in Baarle Nassau en zondag 21 mei in Ulicoten en Chaam.

Daarna bezoekt dit beeld de andere parochies.

Al eerder maakt Maria van Fatima een rondgang door het Bisdom: de eerste keer was in 1956 en later in 1960 nog een keer.

Wij hopen veel parochianen te ontmoeten tijdens de vieringen rond dit beeld van Maria van Fatima.

 

Trompetten en trombones gezocht voor orkest van Syrische vluchtelingen

BREDA - Vol enthousiasme maken ze iedere twee weken samen muziek in Breda. Zo’n tweeëntwintig jonge Syrische vluchtelingen spelen in een traditioneel Syrisch orkest. “Het enige dat we nu nog nodig hebben zijn instrumenten waar ze ook thuis op kunnen oefenen”, vertelt kapelaan Jochem van Velthoven.

Het begon allemaal een halfjaar geleden met de Syrische vluchteling Ibrahim. Hij vluchtte uit Damascus en kwam uiteindelijk in Breda terecht. In zijn thuisland speelde hij in een orkest. Omdat hij het muziek maken miste, wilde hij een orkest opzetten in Nederland. In zijn zoektocht kwam hij uit bij het Bisdom in Breda. “Daar hebben we een medewerker speciaal voor vluchtelingenwerk en die bracht Ibrahim in contact met mij vanwege mijn muzikale achtergrond”, legt Van Velthoven uit. 

'Het begint nu echt goed te klinken'
De kapelaan is al jaren muzikant bij fanfare Sint Joris in Dorst. “Van hen hebben we nu ook instrumenten in bruikleen, maar het zou erg fijn zijn als er meer instrumenten komen die de jongens ook mee naar huis mogen nemen.” Van Velthoven is op zoek naar trompetten en trombones. “Samen met slagwerk is het orkest dan compleet. In Syrië speelden deze muzikanten bijvoorbeeld tijdens processies en andere vieringen van de kerk. Het is zeker geen kamelenmuziek zoals sommige mensen denken”, lacht Van Velthoven.

Het zijn voornamelijk Christelijke vluchtelingen die in Syrië al samen in een orkest zaten. De jongste is twaalf, de oudste tweeëntwintig. In Nederland raakten ze na hun vlucht verspreid over het hele land. “Door Ibrahims initiatief vinden steeds meer jongens elkaar terug. We begonnen met zes en zijn nu al met tweeëntwintig muzikanten en het begint nu ook echt goed te klinken”, vertelt de Kapelaan trots.

'Ze vergeten even dat ze gevlucht zijn'
"Het is ook fantastisch om te zien hoe deze jongeren hun vlucht uit Syrië even vergeten als ze muziek aan het maken zijn", benadrukt Van Velthoven het belang van het orkest.

Behalve instrumenten zamelde Van Velthoven ook al geld in voor het vervoer van de muzikanten. “Ze wonen door heel het land, van Middelburg tot Zeist. Het kost zo’n acht euro per persoon om ze naar de repetitieruimte in Breda te vervoeren.” Met kerst hield de kapelaan daarom al een inzamelingsactie. Het wordt ook tijd dat het vluchtelingenorkest een naam krijgt, want die is er nog niet.

Eerste optreden met Palmpasen
Een hoop losse eindjes, maar het enthousiasme en de wil is er. “Muziek verbindt mensen en het is supergaaf dat die jongens weer samen muziek kunnen maken.” Het eerste optreden staat al gepland. “Op 9 april, Palmzondag. Dan spelen ze na de viering in de Sint-Antoniuskathedraal in Breda. Daar nodigen we ook andere vluchtelingen voor uit”, weet Van Velthoven. De dienst krijgt daarom een bijzonder tintje. “Er wordt Nederlands en Arabisch gesproken.”

Na de viering is het aan de muzikanten om hun talenten te tonen. “Ondertussen kunnen de vluchtelingen en Bredase parochianen elkaar beter leren kennen”, op die manier hoopt Van Velthoven bij te dragen aan de integratie van de vluchtelingen.

Auteur: Marrie Meeuwsen (Omroep Brabant)

 

Gamen & religie 

Herkent u het volgende beeld: de kleinkinderen, kinderen komen op bezoek, maar het lukt u maar moeizaam om met ze in gesprek te komen. Ze zitten met hun smartphone te spelen, zeggen af en toe ‘ja en amen’, maar het lijkt dat ze meer aandacht hebben voor hun smartphone dan voor u. Ik heb misschien goed nieuws voor u! Begin februari was ik een paar dagen terug op het seminarie Bovendonk voor een masterclass ‘geestelijke begeleiding en jongeren’. U zult nooit raden wat ik daar heb gedaan….

Naast inleidingen over ontwikkelingspsychologische aspecten bij jongeren en over methode en modellen voor geestelijke begeleiding bij jongeren heeft Frank Bosman (cultuur theoloog) voor ons een inleiding verzorgd over ‘gamen & religie’. Dit is voor mij een wereld die ik helemaal niet begrijp en waarvan ik zelfs een afkeer had. Ik zag ‘gamen’ als vluchtgedrag van jongeren uit de echte wereld, een zinloos, tijdverslindend, verslavend en vaak geweldvol tijdverdrijf.

Maar in het denken dat God zich openbaart in de Heilige Schrift, de Traditie en de hedendaagse cultuur, openbaart God zich ook in de jongerencultuur van het gamen. Bent u nog mee?

Gelukkig laat God zich ook nog vinden in onze moderne cultuur, die helaas volledig is geseculariseerd. Onze christelijke waarden worden verbannen uit onze samenleving, waardoor Nederland geen christelijke natie meer is. We begrijpen straks onze eigen culturele geschiedenis niet meer, omdat de waarden en normen van waaruit we eens leefden en alles hebben opgebouwd bij het oud papier zijn gezet.

Maar goed, er gloort hoop aan de horizon! In games zijn vaak christelijke tekens en verwijzingen aanwezig. Wij hebben een belangrijke opdracht om met de jongeren in gesprek te komen en vanuit de games de link te leggen naar het geloof, de hoop en de liefde van God.

Frank Bosman geeft aan dat in games vijf niveaus van verwijzing naar religie aanwezig zijn. De eerste is de materiele verwijzing; in games komt religie als direct herkenbaar voor (een kruis, de Bijbel, etc – game Rapture), als tweede is er een referentiële verwijzing vanuit de game naar religie die buiten de game ligt (game Bioshock), als derde wordt in de game gereflecteerd op religieuze notie (vergeving, verzoening, liefde, goede en kwaad – game Metro, lastnight). Het vierde en vijfde niveau vereist interactie, het persoonlijk betrokken zijn in de game. Op het vierde niveau gaan gamers zich ritueel gedragen (gedoopt worden voor aanvang van de game) en op het vijfde niveau (meta) wordt game gezien als religie – het proces van spelen van de game wordt als religieuze handeling geïnterpreteerd.

Gamen wordt dan gezien als een (cognitieve, intellectuele en sociale) oefenruimte / trainingsparcours voor het echte leven. In de games experimenteren jongeren met sociale rollen en worden uitgedaagd om keuzes te maken tussen goed en kwaad. Internationale onderzoeken laten zien dat gamers gewoon sociaal gedrag vertonen (als ze niet meer dan twee uur per dag gamen) en dat het geweld in de games niet aanzet tot geweld.

Als de kleinkinderen dus op visite zitten te spelen met hun smartphone is het dus goed mogelijk dat ze aan het gamen zijn. U kunt hen helpen door de christelijke tekens in de game uit te leggen. Gamers vinden het op hun beurt ook leuk om aan anderen uit te leggen waar ze mee bezig zijn! Doe er uw voordeel mee!

Ik heb al een eerste game afspraak gemaakt. Pas als ik kennis heb van de leefwereld van jongeren en deze met respect en eerbied betreed, kan ik komen tot de vragen die hen bezighouden. Het gaat erom om het leven van de jongeren, de vragen die er leven door middel van activiteiten te verbinden met het geloof. Dat is mijn opdracht,  mensen bij God te brengen, en dat vraagt LEF!

Wellicht ligt in deze, voor mij onbekende, wereld een nieuwe kans op evangelisatie – het verspreiden van de vreugdevolle Boodschap van Jezus Christus!

Kapelaan J. van Velthoven

 

Mededeling vanuit de parochiebesturen van onze regio          

Weekend 1 – 2 april

In de afgelopen tijd zijn de parochies van onze regio intensiever gaan samenwerken onder de leiding van het pastorale team. Dit uit zich in het functioneren van het regionaal besturenoverleg,  het penningmeesters overleg en recentelijk in het samenvoegen van de zes parochiële Caritasinstellingen.

In zijn brief van 16 januari  j.l. vraagt Mgr.Liesen, bisschop van Breda, aandacht voor de werkdruk van de pastoor en het pastorale team in relatie tot de structuur van zes zelfstandige parochies. Bovendien geeft Mgr.Liesen aan dat bijna alle samenwerkingsverbanden van parochies binnen het bisdom Breda hebben geleid tot een samenvoeging van parochies. De grotere parochies zijn beter in staat om het geloofsleven te continueren in tijden dat de  deelname aan het kerkelijk leven onder druk staat.

De bisschop acht de tijd rijp om ook in onze parochies het gesprek over samenvoeging op gang te brengen en heeft ons in genoemde brief verzocht om een commissie samen te stellen bestaande uit de pastoor en van elk parochiebestuur één afgevaardigde, die de weg naar een samenvoeging verkent en die uiteindelijk voorstellen voor een samenvoeging kan formuleren.

Er is gevraagd om de activiteiten zo te plannen dat samenvoeging uiterlijk begin 2020 gerealiseerd kan worden. Vanzelfsprekend zal het bisdom de besturen hierin ondersteunen.  Onze parochiebesturen hebben besloten om in te gaan op de vraag van de bisschop en om met een positieve inzet de  mogelijkheden voor een samenvoeging te onderzoeken.

Wij hopen dat deze samenvoeging  ons  een betere uitgangspositie geeft, om de vitaliteit van het geloofsleven in de zes dorpen van onze regio, te kunnen behouden. 

Wij begrijpen dat dit voor U mogelijk onverwacht komt en dat dit vragen bij U oproept.  Vragen die wij nog niet allen kunnen beantwoorden. De commissie zal zich hierover buigen en de nodige voorstellen formuleren. Wel zou het fijn zijn Uw vragen in schriftelijke vorm te mogen ontvangen op de diverse secretariaten of per mail.

Wij kunnen U toezeggen dat wij U op de hoogte houden van het verdere verloop van de besprekingen, middels berichten in het parochieblad, berichten in de diensten, in de weekbladen en tijdens parochieavonden. In Chaam wordt u op donderdag 11 mei in onze kerk uitgenodigd om met het bestuur te praten over de toekomst en de nieuwe situatie.

  

ChristmasFever in Chaam groot succes!

Wat indrukwekkend! Heel sfeervol! Wat een goed initiatief! Echte kerstsfeer!
Dit zijn veelgehoorde reacties die we mochten ontvangen. Onder leiding van kapelaan van Velthoven heeft het parochiebestuur van Chaam in samenwerking met LEF!, de jongerengroep van de regio Alphen – Gilze, afgelopen vrijdag de deuren van onze Kerk wijd open gezet voor alle mensen van goede wil van de regio en iedereen uitgenodigd voor een moment van stilte tussen de drukte van alle dag. Alle mensen mochten een kaarsje aansteken in onze Kerk, daarbij denkend aan mensen die het nodig hebben. We hebben bijna 1000 kaarsjes uitgedeeld en ruim 825 daarvan zijn er aangestoken in onze spaarzaam verlichte en sfeervolle kerk, waar ook het orgel werd bespeeld. Het was mooi om te zien dat zowel jong als iets ouder onze kerk ingingen. Bovendien hebben 125 mensen in de kerk op briefjes een boodschap, een wens of  intentie opgeschreven, voor al deze wensen zullen we in de kerstnacht tijdens de eucharistieviering bidden. U bent allen van harte uitgenodigd om één van onze drie vieringen bij te wonen die ieder hun eigen karakter hebben: nl 24 december om  22.30 uur de Nachtmis m.m.v. Cambo Koor, aan het einde van de viering is er gelegenheid om samen glühwein of warme chocolademelk te drinken. Op 25 december is er om 11.00 uur de hoogmis m.m.v. Parochieel Zangkoor en tot slot op 26 decemberom 11.00 uur het kerstspel met en door kinderen. Na afloop is er koffie/thee/ranja en beschuit met muisjes.
Alle betrokkenen bij de organisatie van de ChristmasFever zijn blij verrast met het grote succes van dit evenement. Dank aan allen voor uw geweldige fijne reacties!

In de rubriek Foto's vindt u onder het kopje 'Kerstmis' enkel sfeerfoto's.

 

Interview met pastoor Demmers  1 jaar in de regio Alphen Gilze

Op de vraag hoe was de overgang van uw vorige parochie naar de regio Alphen-Gilze  en heeft het onthaal hier de pijn van het vertrek uit de vorige parochie wat kunnen verzachten, geeft pastoor Demmers aan dat de wijze van kennismaking en het ontvangst in alle parochies hem al snel een thuisgevoel gaf. Er was van Bisschop Liesen een dringend verzoek gekomen om leiding te gaan geven aan de 6 parochies van de regio. Maar, om na 6 jaar afscheid te moeten nemen van een "kleinere" parochie waar je een goede band opgebouwd hebt met de mensen en de overstap te maken, weer te verhuizen naar een regio van 6 parochies met ieder hun eigen kerk en identiteit, een andere omgeving, nieuwe mensen en vrijwilligers is een grote stap. Maar na een jaar kijkt pastoor Demmers met tevredenheid terug op deze beslissing en heeft hij het naar zijn zin in onze regio.

Ook geeft de pastoor aan snel goede aard gekregen te hebben in zijn huis in Alphen mede door de kleine dingen zoals een bloemetje met een welkomstgroet van een buurvrouw. Fijn was ook, meteen in de regio te kunnen komen wonen, zodat de afstand tot de dorpen beperkt bleef. Echte Alphenaar wordt je niet zomaar maar het is er fijn wonen. 

Onze volgende vraag was hoe zwaar is het om leiding te geven, aan besturen van 6 parochies, het verschil tussen de dorpen, rivaliteit en het voorgaan in gebed en geloof.

Pastoor Demmers geeft aan dat het niet altijd meevalt om de aandacht goed te verdelen tussen de parochies en dat dit soms wel een spanningsveld oproept maar dat er samen met het team geprobeerd wordt om een eerlijke verdeling te maken in de diensten per parochie, hierbij ook rekening houdend met wat jezelf aan kunt en het eigen welzijn in het oog te houden.

Soms lijkt het dat je in de ene parochie meer aanwezig bent dan in de andere maar dit kan komen door bijzondere diensten waar je als pastoor als voorganger aanwezig moet zijn, dit wordt in andere periodes weer recht getrokken.

Fijn vind hij het, om een team om zich heen te hebben waardoor de taken verdeeld kunnen worden, en te werken met de vele vrijwilligers in de parochies die vele taken op zich nemen waardoor de pastorale zorg, die toch eigenlijk de hoofdtaak is niet al te veel in het gedrang komt.

Het priesterschap geeft hem ook na 33 jaar nog heel veel voldoening, de pastorale zorg aan de parochianen, de huisbezoeken en gesprekken met de mensen zeker op belangrijke momenten in het leven hebben zijn grote aandacht maar dit vergt wel een tijdsbewaking om dit goed te kunnen doen in zo'n groot werkgebied. Ook het optrekken met de vele vrijwilligers  geeft veel voldoening.

De toekomst van de parochies, hoe kijkt u daar naar. We realiseren ons allemaal wel dat kapelaan van Velthoven op een gegeven moment het verzoek krijgt om in een andere parochie zijn werk voort te gaan zetten. Als je kijkt naar het aantal priesters en priesterwijdingen weten we allen dat er dan niet zo maar weer een priester bijkomt voor de regio.  Als er maar een priester is hoe vaak kan er dan nog een eucharistie gedaan worden, is dat 1 keer in de 2 of 3 weken  en met minder teamleden hoeveel woord- en communiediensten kunnen er dan nog gedaan worden, het zijn allemaal zorgen. Hoe ga je dan een eerlijke verdeling maken, wat voor mogelijkheden zijn er om de geloofsgemeenschap bij elkaar te houden. Ook het ouder worden van de pastorale beroepskrachten en de vrijwilligers het zijn allemaal dingen die meespelen in het geheel, het zal ook gevolgen hebben voor het werk, hoe de verdeling er dan uit gaat zien, dit geeft  wel zorgen.

Dan is er ook nog de financiële kant, de onderhoudskosten van een gebouw, moet je het hele kapitaal daaraan besteden of besteed je het aan andere zaken, hoe lang kunnen we het nog volhouden, wat voor alternatieven zijn er. De vraag die aan de gemeenschap gesteld moet worden is, wat is de kerk me waard. Maar de kerk is niet alleen het gebouw maar het zijn de mensen die de kerk vormen.  Belangrijk is dat er mensen zijn die zich betrokken blijven voelen bij de kerk,  dat het een gebeuren is van samen kerk zijn en als dit  maar op een goede manier gebeurt kunnen we veel.

Hoe kun je de kerk vitaler maken wie neemt die uitdaging aan, wat zijn de wensen, wat zijn de mogelijkheden het zal ook aan de parochianen gevraagd moeten worden, kortom er is nog wel wat werk te doen.

Verder geeft pastoor Demmers ook aan dat we als regio de laatste zijn in het bisdom met 6 zelfstandige parochies, dit roept ook weer vragen op hoe we dit ook op bestuurlijk niveau rond kunnen blijven breien. Zou een regionaal bestuur met 6 delen een optie zijn, hoe kunnen de parochies dan de eigenheid behouden in het grotere geheel?

Het jongerenpastoraat, wat door de kapelaan opgezet is, krijgt veel aandacht maar staat nog in de kinderschoenen. Het pastoraat jonge gezinnen is een belangrijk speerpunt. Het zou ook fijn zijn als er verjonging kwam in de vrijwilligersgroep. Maar ook dat is moeilijk, mensen hebben het druk met hun werk en gezin en hun vrije tijd nodig om die te besteden aan dit gezin.

Er zijn heel wat onderwerpen aan de orde gekomen in ons gesprek met pastoor Demmers waar we geen van allen de antwoorden op weten. Wel is het fijn te horen dat hij zich hier bij ons in de regio thuis voelt. We vragen nog een laatste opmerking aan hem en die krijgen we.

Hij spreekt de hoop uit dat deze benoeming de laatste was. Wij wensen hem een goede gezondheid toe en hopen dat hij nog lang als pastoor in onze regio mag werken. 

Namens de regio

Jeanne en Jeannette

   

AFTRAP JONGERENGROEP

Zondag 25 september 2016 ging in een feestelijke eucharistieviering te Riel de jongerengroep van het parochiële samenwerkingsverband Alphen-Gilze van start. 

De jongerengroep is bedoeld voor jongeren uit en rond de dorpen; Riel, Chaam, Baarle-Nassau, Ulicoten, Alphen en Gilze. De jongerengroep is opgezet vanuit de zes parochies van de regio. Het is een katholieke groep, ook in de zin van algemeen en universeel, dus iedereen van goede wil is van harte welkom!

De groep zal bijeenkomsten houden waarin we kunnen spreken over wat ons bezig houdt in het leven. We verbinden ons leven met het geloof, wat we samen delen en vieren! We willen graag samen de vreugde van ons geloof vieren met bijeenkomsten en activiteiten voor en door jongeren. Graag horen wij van jullie waar interesses liggen, zodat we een uitnodigend, gevarieerd en inspirerend jaarprogramma kunnen aanbieden.

Tot slot: voor eenieder die geïnteresseerd is, neem contact op met kapelaanvanvelthoven@gmail.com. Hopelijk mogen wij jou binnenkort verwelkomen bij een van onze bijeenkomsten!

Tot ziens,

Jongerengroep ……….          (naar een goede naam zijn we nog op zoek ;-)

 

 

Reisverslag van kapelaan van Velthoven

Een kijkje in toekomst van de Kerk – Afgelopen weken mocht ik een kijkje nemen in de toekomst van onze wereldkerk; een bruisende, gelovige, jonge, vitale, inspirerende en vreugdevolle Kerk. Voor de derde keer mocht ik deelnemen aan de Wereldjongerendagen, dit jaar in Polen – Krakau. Het was een geweldige beleving om met meer dan twee miljoen jongeren het geloof in God, zijn zoon Jezus Christus te vieren en te verdiepen, dit alles in de kracht van de Heilige Geest. Dat de Geest aanwezig was, werd zichtbaar in de jongeren die vol overgave en met veel vreugde de ontmoetingen aangingen met leeftijdsgenoten uit de 188 aanwezige landen, vanuit zes continenten en natuurlijk de ontmoeting met God.

Heel bijzonder om te zien hoe jongeren zich openstellen, zich laten raken door God. De ontmoeting met andere jongeren is hierbij zeker een stimulans. Wat een zegen als het geloof een vanzelfsprekendheid is, waar je trots op mag zijn! Dat zorgt ervoor dat jongeren, zonder vrees, gaan vertellen over hun geloofsleven. Het is een getuigenis over wie God voor hen is, over de ups & downs op de gelovige weg die ze gaan, het is stilstaan bij de weg die God met je gaat.

De ontvankelijkheid, openheid, eerlijkheid en bevlogenheid mogen voor ons allen een aansporing zijn om werk te blijven maken van ons geloof. Om in onze eigen levens, op onze eigen manieren te getuigen van wie Christus voor ons is en welke rol Hij in onze levens heeft.

Tijdens de reis wisten de jongeren zich gedragen door uw gebed en hebben zij ook voor u gebeden. Op deze wijze blijven we met elkaar verbonden over de parochie- en landsgrenzen heen. Deze verbinding is heel belangrijk, want samen vormen we kerk, gemeenschap rondom Jezus Christus.

Heel bijzonder is ook iedere keer de ontmoeting met paus Franciscus, de paus van Rome, de opvolger van Petrus, de herder van onze wereldkerk. In het bijzondere van de ontmoeting uit zich in het gewone. De paus komt aan in zijn Volkswagen polo of zoals u misschien gezien heeft op het nieuws neemt hij de tram. Tussen de miljoenen jongeren beweegt hij zich vrij in zijn open pausmobiel, zonder angst. Hij spreekt hele gewone, maar zeer duidelijke taal.

Voor mij persoonlijk was het heel bijzonder om als jonge priester de mis te vieren samen met de paus, meer dan 850 bisschoppen en duizenden priesters. De broederschap die onderdeel is van het priesterschap heb ik heel sterk ervaren. En niet te vergeten de jongeren! Heel bijzonder mocht ik gesprekken met hen voeren over hoe God werkt in hun leven, werd ik deelgenoot van hun moeilijkheden in het leven en mocht ik Gods vergevende liefde, Gods barmhartigheid uitspreken in het sacrament van de biecht. Het is ontroerend om te zien hoe de jongeren openstaan en verlangen naar zijn liefde en hierdoor ten volle leven!

De Kerk van Christus leeft! – En ook al zien wij in onze kerken niet direct de jongeren en jonge gezinnen. Dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Hierin hebben wij allen een belangrijke opdracht, om jonge mensen uit te nodigen en te verwelkomen in onze gemeenschappen. Om te getuigen van ons eigen geloof, de hoop die in ons leeft en de liefde voor God en onze naasten. Daarnaast blijft het belangrijk om te blijven bidden; dat de jonge mensen hun hart mogen openen voor Christus en zich aan Hem toevertrouwen, dat ze wegen vinden om tot God te komen en elkaar ontmoeten binnen en buiten de Kerk. Dat we onze ogen gericht mogen houden op Christus en aan Hem vragen wat we moeten doen, om ook in Nederland, in onze eigen parochies, de Kerk, de liefde van God voor de mensen te laten groeien en bloeien.

Gelukkig zijn er al veel initiatieven gaande en werken veel mensen hieraan mee. Laten we niet moe worden het goede te doen en elkaar steunen in onze gezamenlijke opdracht: de mensen bij God brengen, het netwerk van liefde versterken, Gods Koninkrijk!

Kapelaan J. van Velthoven

  

Interessante kunst avond in Chaamse kerk

‘Heel interessant,  details ontdekt die nog nooit eerder waren opgevallen, voor herhaling vatbaar!’ Dat waren enkele reacties die je dinsdagavond 31 mei kon horen na afloop van een boeiende avond over kunst in de Chaamse kerk. Voordat deze rondleiding begon werd eerst bij de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw aan de Kapelweg een rozenhoedje gebeden. Daarna ging een groot gedeelte naar de kerk waar de koffie en thee klaar stonden en waar nog meer bezoekers wachtten op de presentatie van kunstkenner Ruud Ringers. Met ongeveer 60 belangstellenden nam Ruud ons eerst mee naar de gebrandschilderde ramen, gemaakt door Charles Eyck. Deze ramen werden tijdens de tweede Wereldoorlog door de Chaamse gemeenschap geschonken aan de kerk ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor Aarts. Daarna bekeken we van dichtbij het tabernakel en ontdekten we de betekenis van de versieringen bij het Maria Altaar. Heel interessant allemaal! Ruud had ook nog een diapresentatie voorbereid over het leven van de Heilige Antonius Abt en liet ons vele bekende en onbekende schilderijen zien. Tot slot dronken we nog een glas wijn. De avond is zeker voor herhaling vatbaar. De volgende keer zullen we er voor zorgen dat het geluid beter is. Ruud, namens iedereen bedankt voor de geweldige avond!

 

Kunst in de Chaamse kerk in het licht gezet door Ruud Ringers

Strooiveldje op kerkhof Chaam ingezegend

Zondag 7 december 2015 heeft pastor Paes het nieuwe strooiveldje op het kerkhof van Chaam ingezegend. Hij gebruikte daarbij onder meer de volgende woorden: “In stof en as keert een mens terug naar de grond van zijn bestaan, de bron van het leven, naar de Schepper van al wat is. Zegen, Heer, deze plek waar wij de as verstrooien van hen die ons in de dood zijn voorgegaan. We geven het prijs aan zon en regen, aan de wind die waait waarheen hij wil. Maar nooit zal verloren gaan wat onze geest vasthoudt: de goedheid en warmte, de liefde die wij aan elkaar besteden.”
Op ons kerkhof kunt u er vanaf nu dus voor kiezen om uw dierbaren te begraven, of na de crematie de urnen te plaatsen in een urngraf of om de as te verstrooien op het strooiveldje. Kiest u voor het uitstrooien op het strooiveldje, dan kunt u er vervolgens voor kiezen om een gedachtenisplaatje te plaatsen bij het strooiveldje.
Inlichtingen bij Kees van den Broek, telefoon 0161-491269