TARIEVEN BEGRAAFPLAATS                                                        Volwassenengraf        Kindergraf


Graf delven dichten                         €   350,00                    €  175,00

Grafruimen                                       -   195,00                    -    97,50

Totaal begrafeniskosten                  €   545,00                   €   272,50

Grafrechten 20 jaar                         -   560,00                    -   280,00

Onderhoudsbijdrage 20 jaar           -   650,00                    -   325,00

Totaal kosten begrafenis                € 1.755,00                  €   877,50

                                                        

                                                        

                                                          ==========                =========

Urnen

1e plaatsing / afdekplaat          €   190,00

Grafrechten 10 jaar                  -    150,00

Onderhoudsbijdrage 10 jaar     -    300,00

Totaal                                       €    640,00

                                                =========


Verlenging grafrechten 10 jaar   €   150,00

Onderhoudsbijdrage 10 jaar       -   300,00

Totaal                                         €   450,00

                                                  ========


Verlenging grafrechten 5 jaar    €    75,00

Onderhoudsbijdrage 5 jaar       -   150,00

Totaal                                       €   225,00

                                                 ========
Overigen

Plaats reserveren op de begraafplaats, 5 jaar                            €   260,00

Gedenkplaatje op de gedenkmuur bij as-uitstrooiveld, 10 jaar   €   150,00

Bijzetting urn in een bestaand graf                                             €   165,00

As Verstrooien                                                                             gratis    

Beheerders van het kerkhof

Jan Schoenmakers, Meerleseweg 27, tel. 06 - 29375281

Ad Jacobs, Baarleseweg 58, tel. 0161 - 491348Grafmaker

Firma Verheijen natuursteen

Mail: informatie@verheijennatuursteen.nl

Tel: 0161 - 491339Kerkhofadministratie / verlenging grafrechten

Margot van den Broeck-van Riel, Kerkdreef 6, tel 0161 - 492587•    Grafrechten kunnen telkenmale voor een periode van 10 jaar worden verlengd tegen de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden.

•    Nieuwe dubbeldiepe graven zijn alleen toegestaan op het "nieuwe" gedeelte van het kerkhof. Op het "oude" kerkhofgedeelte zijn wel enkeldiepe graven mogelijk en blijft ook het bijbegraven in het bestaande graf van de partner toegestaan.

Voor de begraafplaats gelden de bepalingen van de Wet op de Lijkbezorging en aanverwante regelingen. Het plaatselijke kerkhofreglement wordt geacht daarmee niet strijdig te zijn. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het parochiebestuur. Voor nieuwe graven zal voortaan een zgn. grafakte worden opgemaakt. In deze overeenkomst tussen parochiebestuur en rechthebbenden van een graf worden wederzijdse rechten en plichten vastgelegd.Verlenging voor alle graven is mogelijk per periode van 5 of 10 

tegen de dan geldende tarieven.      


                                                      Volwassenengraf       Kindergraf

Verlenging grafrechten 10 jaar       €   280,00                  €   140,00

Onderhoudsbijdrage 10 jaar           -   325,00                  -    162,50

 Totaal                                            €   605,00                  €   302,50

                                                      =========               =========


Verlenging grafrechten 5 jaar         €  140,00                  €   70,00

Onderhoudsbijdrage 5 jaar            -    165,00                  -    82,50      

Totaal                                             €   305,00                 €   152,50

                                                      ==========            ========                      KERKHOF
De meeste overleden parochianen worden begraven op ons parochiekerkhof. Bij een keuze voor crematie is er gelegenheid om de urn met asresten te begraven op het urnenveld van ons kerkhof.

Het parochiebestuur heeft voor het kerkhof een reglement opgesteld. Onderstaand de belangrijkste bepalingen uit dit reglement:

•    De begraafplaats is ingedeeld in graven voor volwassenen en een gedeelte voor   kindergraven. Daarnaast is een apart gedeelte voor urnengraven aangewezen.

•    De afmetingen van graftekens zijn: lengte 180 cm, breedte 90 cm, hoogte maximaal 100 cm (zerken: max. 50 cm.). voor kindergraven geldt een afmeting van  lengte 100 cm, breedte 50 cm en hoogte 100 cm. en voor urnengraven van 90 cm lengte en 50 cm breedte, waarbij geldt dat de afmeting van zerk 50x50 cm bedraagt.

•    Om redenen van kwaliteit, duurzaamheid en esthetische aard moeten de graftekens van weerbestendig materiaal worden vervaardigd en mogen teksten en afbeeldingen hierop niet aanstootgevend zijn, zulks ter beoordeling van het parochiebestuur. Graftekens dienen gefundeerd te worden. Grafkelders zijn niet toegestaan.

•    De graftekens worden door natrekking formeel eigendom van de eigenaar van de grond. Het bestuur aanvaardt deze graftekens evenwel niet in beheer. Dit betekent dat de rechthebbende onverminderd verantwoordelijk blijft voor de voorwerpen die zich op het graf bevinden alsmede voor het onderhoud van graftekens en grafbeplanting.

•    Schade aan graftekens ontstaan door storm, vandalisme en/of door op de begraafplaats uitgevoerde werkzaamheden door het personeel van de begraafplaats wordt door het bestuur uitsluitend vergoed indien en voor zover deze is gedekt door een door het bestuur afgesloten verzekering.

•    De graftekens en grafbeplantingen moeten ten genoegen van het bestuur worden onderhouden door de rechthebbende. Onder behoorlijk onderhoud wordt mede verstaan het doen herstellen, vernieuwen of waterpas stellen van graftekens en /of beplanting.

•    De grafbeplanting mag geen groter oppervlakte begroeien dan de toegestane grafafmetingen; de hoogte hiervan is maximaal 80 cm.

•    Het gebruik van kleine steentjes is afgebouwd omdat onze kerkhofmannen daar veel hinder van ondervinden bij de onderhoudswerkzaamheden. Vanaf 1 januari 2012 is het gebruik van de steentjes verboden en moeten de thans aanwezige steentjes zijn verwijderd.

•    Leveranciers van graftekens worden geacht kennis te hebben genomen van het reglement van de begraafplaats.Kerkhof